CARPOOL ระบบจองรถราชการ สำนักวัณโรค กรมควมคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข   ลงชื่อเข้าใช้
ค้นหาชื่อ :    ค้นหาวันไป : 
ลำดับ

วันที่
ขอใช้บริการ

ชื่อผู้ขอใช้บริการ แผนก/ฝ่าย เบอร์โทรศัพท์ วันไป วันกลับ สถานที่ไปราชการ หมายเหตุ เลขทะเบียน พนง.ขับรถ สถานะ
1 21-ก.ย.-2561   นางสาววันดี แช่มเชื้อ   กลุ่มบริหารทั่วไป   0615964692 30-พ.ย.-542
09.00 น.
30-พ.ย.-542
16.30 น.
  กรมควบคุมโรค          แจ้งยกเลิก
2 19-ก.ย.-2561   admin TB   กลุ่มบริหารทั่วไป   022122279 20-ก.ย.-2561
09.00 น.
20-ก.ย.-2561
18.00 น.
  กรมควบคุมโรค   ไม่มี   กข1234   ขับดี มีสิติ แจ้งยกเลิก
3 14-ก.ย.-2561   admin TB   กลุ่มบริหารทั่วไป   022122279 14-ก.ย.-2561
09.00 น.
15-ก.ย.-2561
18.00 น.
  1   4   กข1234   ขับดี มีสิติ ได้รับการจัดการแล้ว
4 13-ก.ย.-2561   prapan   กลุ่มบริหารทั่วไป   022112138 20-ก.ย.-2561
09.00 น.
20-ก.ย.-2561
18.00 น.
   กรมควบคุมโรค    ไม่พร้อม       รอการจัดการ
 

ทั้งหมด 4 แถว : 1 หน้า : 1