ภาพประชุมทั้งหมด     

(วันนี้) วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 เวลา 9.30 น. ณ โรงแรมนารายณ์ สีลม กรมควบคุมโรค โดยสำนักวัณโรค “จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายป้องกันควบคุมโรคเพื่อยุติปัญหาวัณโรค” เพื่อให้ผู้เข้าประชุมซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบและประสานงานวัณโรค       ในระดับเขตและระดับจังหวัด มีความเข้าใจแนวนโยบายและมาตรฐานการดำเนินงานควบคุมวัณโรค และสามารถดำเนินการถ่ายทอดให้แก่ผู้เกี่ยวข้องต่อไป นำไปสู่การยุติปัญหาวัณโรคได้ตามเป้าหมายที่วางไว้
โดยในการประชุมครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้รับผิดชอบงานวัณโรคระดับเขตผู้รับผิดชอบงานปฏิบัติการชันสูตรวัณโรคระดับเขต และผู้รับผิดชอบงานวัณโรคระดับจังหวัด และเจ้าหน้าที่สำนักวัณโรค จำนวน 130 คน เพื่อให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับความรู้ แนวทางการดำเนินงาน การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และการให้ข้อเสนอแนะ ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่จะผลักดันให้การดำเนินงานวัณโรคบรรลุเป้าหมาย
ในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการดังกล่าว จัดให้มีการอภิปรายและการบรรยาย ในหัวข้อต่างๆ อาธิเช่น สถานการณ์วัณโรคประเทศไทย และบทเรียนความสำเร็จการดำเนินงานวัณโรคปี 61 ,แผนการดำเนินงานควบคุมวัณโรคในกลุ่มเสี่ยงปี62 HCWs/TB-HV/PPM ,บทเรียนรู้การใช้พรบ.โรคติดต่อและการสอบสวนโรคXDR-TB  , Update MDR-TB/ XDR-TB  ,Management TB Data in TBCM Programนอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจาก นายแพทย์ภานุมาศ ญาณเวทย์สกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ ๒ บรรยายในหัวข้อ “นโยบายเร่งรัดการดำเนินงานป้องกันควบคุมวัณโรค ปี 62” ในครั้งนี้อีกด้วย

 


 
 

 

 

สงวนลิขสิทธิ์ 2560 สำนักวัณโรค กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

สำนักวัณโรค เลขที่ 116 ถนนสุดประเสริฐ (ฝั่งขวา) แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กทม. 10120

โทรศัพท์ : 02-212-2279 แฟกซ์ : 02-212-1408