ข่าวสารสำนักวัณโรค
- สำนักวัณโรค จัดนิทรรศการวัณโรคเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ ในการศึกษาการดำเนินงานวัณโรค วันที่ 24 ก.ค. 2560 ณ รพ.มะการักษ์ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี
- การประชุมคณะผู้เชี่ยวชาญการดูแลรักษาวัณโรคคดื้อยาระดับประเทศ ครั้งที่ 3/2560 วันที่ 20 ก.ค. 2560 ณ โรงแรมแม่น้ำ รามาดาพลาซา กรุงเทพฯ
- ประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำแผนปฏิบัติราชการยุติวัณโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 วันที่ 6 ก.ค. 2560 ณ โรงแรมรามาดา พลาซ่า แม่น้ำริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ
- ประชุมการดำเนินงานโครงการการดูแลรักษาผู้ป่วยวัณโรคดื้อยาหลายขนานสูตรระยะสั้น 9 เดือน วันที่ 30 มิ.ย. 2560 ณ โรงแรมรามาดา พลาซ่า แม่น้ำริวเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ
- นายแพทย์เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมควบคุมโรค เยี่ยมสำนักวัณโรค วันที 27 มิ.ย. 2560 ณ สำนักวัณโรค
- นายแพทย์เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมควบคุมโรค พร้อมคณะ ร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานวัณโรคในพื้นที่เฉพาะ ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี
- กรมควบคุมโรค รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ครั้งที่ 1/2560
- นายแพทย์ภาณุมาศ ญาณเวทย์สกุล รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวเปิดงานประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง เครื่องข่ายยุติวัณโรค วันที่ 16 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมแม่น้ำรามาดา พลาซา
- ประกาศ ด้วยกรมควบคุมโรค โดยสำนักวัณโรค จะดำเนินการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 9 รายาการ ประกาศ ณ วันที่ 11 เม.ย. 2560
- ประกาศ ด้วยกรมควบคุมโรค โดยสำนักวัณโรค จะดำเนินการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ จำนวน 13 รายาการ ประกาศ ณ วันที่ 3 เม.ย. 2560
- ประกาศ ด้วยกรมควบคุมโรค โดยสำนักวัณโรค จะดำเนินการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 9 รายาการ โดยวิธีพิเศษ ประกาศ ณ วันที่ 28 มี.ค. 2560
- ประกาศ ด้วยกรมควบคุมโรค โดยสำนักวัณโรค จะดำเนินการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 7 รายาการ ประกาศ ณ วันที่ 28 มี.ค. 2560
- ประกาศ ด้วยกรมควบคุมโรค โดยสำนักวัณโรค จะดำเนินการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 24 รายาการ ประกาศ ณ วันที่ 24 มี.ค. 2560
- ประกาศ ด้วยกรมควบคุมโรค โดยสำนักวัณโรค จะดำเนินการจัดซื้อหลอดเตรียมอาหารเพราะเลี้ยงเชื้อ (Leak-proof container)ประกาศ ณ วันที่ 21 มี.ค. 2560
- ประกาศสำนักวัณโรค ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลากรเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ ประกาศ ณ วันที่ 15 มี.ค. 2560
- ประกาศสำนักวัณโรค เรื่องจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง วัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 5 รายการ
- งานแถลงข่าว วันวัณโรคสากล ประจำปี 2560 “รวมพลัง ยุติ วัณโรค” มุ่งเป้าให้เมืองไทยปลอดวัณโรค ภายในปี พ.ศ. 2578 วันที่ 13 มี.ค. 2560 ณ โรงแรมสยามเคมปินสกี้ กรุงเทพ
- พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านสาธารณสุขเพื่อยุติปัญหาวัณโรคในประเทศไทย ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข วันที่ 8 มีนาคม 2560
- ประกาศ ด้วยกรมควบคุม โดยสำนักวัณโรค จะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 9 รายการ ประกาศ ณ วันที่ 28 ก.พ. 2560
- นายแพทย์เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมควบคุมโรค เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้าน การบริหารจัดการและเฝ้าระวังความปลอดภัยจากการใช้ยาใหม่ วันที่ 23 ก.พ. 2560 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น
- ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง รับสมัครเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ นายช่างเทคนิค และนายช่างโยธาประกาศ ณ วันที่ 15 ก.พ . 2560
- ประกาศสำนักวัณโรค ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลากรเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ ประกาศ ณ วันที่ 8 ก.พ. 2560
- รายละเอียดตัวชี้วัดและแนวทางการตรวจราชการ พร้อมแบบรายงานการตรวจราชการระดับจังหวัด ระดับเขตสุขภาพของตัวชี้วัดอัตราความสำเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่และกลับเป็นซ้ำ ประจำปีงบประมาณ 2560
- ประกาศ ด้วยกรมควบคุม โดยสำนักวัณโรค จะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ประกาศ ณ วันที่ 26 ม.ค. 2560
- นายแพทย์ภาณุมาศ ญาณเวทย์สกุล รองอธิบดีกรมควบคุมโรคและผู้บริหารเยี่ยมชมสำนักวัณโรคและรับฟังแนวทางพร้อมทั้งมอบหมายนโยบายเพื่อขับเคลื่อนแผนยุทธ์ศาสตร์ด้านวัณโรค วันที่ 25 ม.ค. 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักวัณโรค
- การประเมินผล และการติดตามการสร้างเครือข่ายการเรียนด้านวัณโรค จากสถาบัน RIT และJICA Tokyo International Center วันที่ 19-20 มกราคม 2560 ณ สำนักวัณโรค
- สำนักวัณโรคร่วมงาน “สุขภาพดี...ผู้ขับขี่รถโดยสารสาธารณะ” ผู้ที่ขับขี่รถโดยสารสาธารณะ พร้อมสนับสนุนรถ X-Ray เคลื่อนที่ วันที่ 26-27 ธ.ค. 2559 ณ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
- ประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ระดับพื้นฐาน(FL)ครั้งที่1และพัฒนาศักภาพบุคลากรป้องกัน ควบคุมวัณโรค วันที่ 19-21 ธ.ค. 2559 ณ อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัด นครราชสีมา
- แถลงข่าว"การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์แก้ไขปัญหาวัณโรคและสรุปผลการทบทวนแผนงานวัณโรคแห่งชาติโดยผู้เชียวชาญองค์การอนามัยโรค" วันที่ 16 ธันวาคม 2559 ณ โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ กรุงเทพฯ
- อบรมเชิงปฏิบัติการฟื้นฟูแนวปฏิบัติการผสมผสานวัณโรคและโรคเอดส์ วันที่ 26-27 ธันวาคม 2559 ณ โรงแรมนารายณ์ กรุงเทพฯ
- อบรมเชิงปฏิบัติการผู้รับผิดชอบงานวัณโรค โรงพยาบาลรัฐนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุขและโรงพยาบาลเอกชน ณ วันที่ 15 ธ.ค. 2559 ณ โรงแรมนารายณ์ สีลม กรุงเทพฯ
- ประชุมการทบทวนแผนงานวัณโรคแห่งชาติ โดยความร่วมมือคณะผู้เชี่ยวชาญองค์การอนามัยโลก วันที่ 6 ธันวาคม 2559 ณ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
 
 
 
 
    
 

 

 

สงวนลิขสิทธิ์ 2560 สำนักวัณโรค กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

สำนักวัณโรค เลขที่ 116 ถนนสุดประเสริฐ (ฝั่งขวา) แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กทม. 10120

โทรศัพท์ : 02-212-2279 แฟกซ์ : 02-212-1408