คู่มือแนวทาง แบบฟอร์ม วัณโรคดื้อยา

       
 
แบบฟอร์มการขอรับการสนับสนุนยารักษา Longer regimen/BPaL (Full Request form สำหรับขออนุมัติยาที่ สคร.)    ***update 26/12/2565
แบบฟอร์มการขอรับการสนับสนุนยารักษา XDR-TB (one page form) ด้วยระบบ fast track กรณีที่ผู้ป่วย Admitted ในโรงพยาบาล(สำหรับขออนุมัติยาที่ สคร.)
แบบฟอร์มการขอรับการสนับสนุนยารักษา Longer regimen/BPaL (Full Request form สำหรับขออนุมัติยาที่กองวัณโรค )    ***update 26/12/2565
แบบฟอร์มการขอรับการสนับสนุนยารักษา XDR-TB (one page form) ด้วยระบบ fast track กรณีที่ผู้ป่วย Admitted ในโรงพยาบาล
แนวปฏิบัติในการดำเนินงานระบบเฝ้าระวังความปลอดภัยจากการใช้ยาเชิงรุก สำหรับยารักษาวัณโรครายใหม่ ยาที่จดข้อบ่งชี้ใหม่ และแผนการรักษาใหม่ ในการรักษาผู้ป่วยวัณโรคดื้อยาในประเทศไทย
ตารางกำกับการใช้ยา XDR TB รายสัปดาห์
แบบฟอร์มการแจ้ง XDR-TB ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ (ร่าง)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

สงวนลิขสิทธิ์ 2560 สำนักวัณโรค กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

สำนักวัณโรค เลขที่ 116 ถนนสุดประเสริฐ (ฝั่งขวา) แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กทม. 10120

โทรศัพท์ : 02-212-2279 แฟกซ์ : 02-212-1408