อัพเดตข่าวสาร : "24 มีนาคม วันวัณโรคโลก World Tuberculosis Day"
กรมควบคุมโรค ร่วมกับ กรมสุขภาพจิต ประสานความร่วมมือเพื่อบูรณาการงานวัณโรคเเละสุขภาพจิต
กองวัณโรคเข้าประชุมวิชาการวันวัณโรคโลก World TB Day 2021
กิจกรรมทั้งหมดคลิก
     ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง
ประกาศราคากลางเรื่อง จ้างดูแลบำรุงรักษาเครื่อง illumina รุ่น Miseq Syatem
ประกาศรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของการดูแลรักษาเครื่อง illumina รุ่น Miseq
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ2564 จ้างบำรุงรักษาเครื่อง Illumina รุ่น Miseq System จำนวน 1 งาน
ประกาศรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะซื้อชุดน้ำยาทดสอบเชื้อวัณโรคดื้อยาหลายขนาน Genotype MTBDRsl VER 2.0 (96 Test/Box) สำหรับเครื่องตรวจวิเคราะห์เชื้อวัณโรคเเละการดื้อยาเเบบอัตโนมัติ ด้วยเทคนิค Line Probe Assay (LPA) จำนวน 20 กล่อง
ประกาศรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ สำหรับเครื่องเพาะเชื้อ Mycobacterium เเบบอัตโนมัติ รุ่น MGIT 960
ประกาศเผยเเพร่รายละเอียดเฉพาะจ้างสอบเทียบเครื่องตรวจวิเคราะห์เชื้อวัณโรคเเละการดื้อยาเเบบอัตโนมัติ ด้วยเรื่องเทคนิค (Real-time PCR) พร้อมอุปกรณ์ (GeneXpert) จำนวน ๙๕ เครื่อง
ประกาศเผยเเพร่ราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างเเละการเเต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเเละกำหนดราคากลางจ้างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องตรวจวิเคราะห์เชื้อวัณโรคเเละการดื้อยาเเบบอัตโนมัติ ด้วยเรื่องเทคนิค (Real-time PCR) พร้อมอุปกรณ์ (GeneXpert) จำนวน ๙๕ เครื่อง
ประกาศรายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้างเเละการเเต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะจ้างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องตรวจวิเคราะห์เชื้อวัณโรคเเละการดื้อยาเเบบอัตโนมัติ ด้วยเรื่องเทคนิค (Real-time PCR) พร้อมอุปกรณ์ (GeneXpert) จำนวน ๙๕ เครื่อง
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ2564 จ้างสอบเทียบตรวจวิเคราะห์เชื้อวัณโรคเเละการดื้อยาเเบบอัตโนมัติ ด้วยเทคนิค Real - time PCR พร้อมอุปกรณ์ GeneXpert จำนวน ๙๕ เครื่อง
ประกาศเผยเเพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ๒๕๖๔ จัดซื้อชุดน้ำยาทดสอบเชื้อวัณโรคดื้อยา GenoType MTBDRplus Ver 2.0 (96 test-box) จำนวน ๒๐ กล่อง
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ2564 จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ สำหรับเครื่องเพาะเชื้อ Mycobacterium เเบบอัตโนมัติ รุ่น MGIT 960
ประกาศเผยเเพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างเเละการเเต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเเละกำหนดราคากลางจ้างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องตรวจวิเคราะห์เชื้อวัณโรคเเละการดื้อยาเเบบอัตโนมัติ ด้วยเรื่องเทคนิค (Real-time PCR) พร้อมอุปกรณ์ (GeneXpert) จำนวน ๙๕ เครื่อง
ประกาศเผยเเพร่ TOR ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 5 รายการ
ประกาศราคากลางเรื่อง ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 5 รายการ
ประกาศเผยเเพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างและเเต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเเละกำหนดราคากลางซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 5 รายการ
ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 35 รายการ
ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง ซื้อตู้แช่แข็ง -80 องศา
ร่างประกาศพร้อมร่างเอกสารซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ
ประกาศราคากลางเรื่อง ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 35 รายการ
ประกาศร่าง TOR เรื่องซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 35 รายการ
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ตู้แช่แข็ง -80 องศา
ประกาศเผยเเพร่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ซื้อยาจำนวน 2 รายการ
ประกาศร่าง TOR จัดซื้อยาทูเบอร์คูลิน จำนวน 2,500 ขวด
ประกาศเผยแพร่ราคากลางจัดซื้อยาทูเบอร์คูลิน จำนวน 2,500 ขวด
ประกาศเผยเเพร่ราคากลางจัดซื้อยา จำนวน 2 รายการ
ประกาศร่าง TOR จัดซื้อยา จำนวน 2 รายการ
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อยา จำนวน 2 รายการ
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 35 รายการ
ประกาศร่าง TOR ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ตู้แช่แข็งอุณหภูมิ -80 องศาเซลเซียส จำนวน 1 ตู้
ประกาศเผยแพร่ตารางเเสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร เเละราคากลาง ประจำปีงบประมาณ2564 จัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ตู้แช่แข็งอุณหภูมิ -80 องศาเซลเซียส จำนวน 1 ตู้
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ2564 จัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ตู้แช่แข็งอุณหภูมิ -80 องศาเซลเซียส จำนวน 1 ตู้
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) พร้อมติดตั้งสำหรับใช้กับเครื่อง GeneXpert และเครื่อง LPA จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) พร้อมติดตั้งสำหรับใช้กับเครื่อง GeneXpert และเครื่อง LPA จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศเผยแพร่ราคากลางซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) พร้อมติดตั้งสำหรับใช้กับเครื่อง GeneXpert และเครื่อง LPA จำนวน 2 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) พร้อมติดตั้งสำหรับใช้กับเครื่อง GeneXpert เเละเครื่อง LPA จำนวน 2 รายการ
ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางจ้างบริการและบำรุงรักษาเครื่องตรวจวิเคราะห์เชื้อวัณโรคและการดื้อยาแบบอัตโนมัติ ด้วยเทคนิค Real time Polymerase Chain Reaction (Real - time PCR) พร้อมอุปกรณ์ (GeneXpert) จำนวน ๑๐ เครื่อง (19 Kits) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางซื้อชุดน้ำยาทดสอบเชื้อวัณโรคดื้อยาหลายขนาน Genotype MTBDRsl VER 2.0 (96 Test/Box) สำหรับเครื่องตรวจวิเคราะห์เชื้อวัณโรคและการดื้อยาแบบอัตโนมัติ ด้วยเทคนิค LPA จำนวน 21 กล่อง
ประกาศแผนจ้างบริการและบำรุงรักษาเครื่อง ตรวจวิเคราะห์เชื้อวัณโรคเเละการดื้อยาเเบบอัตโนมัติ ด้วยเทคนิค Real - time PCR จำนวน 10 เครื่อง (19 Kits)
ประกาศแผนการจัดซื้อชุดน้ำยาทดสอบเชื้อวัณโรคดื้อยาหลายขนาน Genotype MTBDRsl VER2.0 (96 Test/Box) จำนวน 21 กล่อง
ประกาศราคากลางจัดซื้อยารักษาวัณโรคซึ่งเป็นรายการยาในบัญชีหลักแห่งชาติองค์การเภสัชกรรมได้ผลิตออกจำหน่าย รวม 6 รายการ
ประกาศรายละเอียดคุณลักษณะจัดซื้อยารักษาวัณโรคซึ่งเป็นรายการยาในบัญชีหลักแห่งชาติองค์การเภสัชกรรมได้ผลิตออกจำหน่าย รวม 6 รายการ
ประกาศแผนการจัดซื้อยารักษาวัณโรคซึ่งเป็นรายการยาในบัญชีหลักแห่งชาติองค์การเภสัชกรรมได้ผลิตออกจำหน่าย รวม 6 รายการ
ประกาศราคากลางจัดซื้อน้ำยาทูเบอร์คูลิน พีพีดี
ประกาศรายละเอียดคุณลักษณะจัดซื้อน้ำยาทูเบอร์คูลิน พีพีดี
ประกาศแผนการจัดซื้อน้ำยาทูเบอร์คูลิน พีพีดี
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ตู้ชีวนิรภัย (BSC Class ll ) จำนวน 2 ตู้
ประกาศรายละเอียดคุณลักษณะซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 5 รายการ
ประกาศซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 5 รายการ
ประกาศรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ซื้อยา Rifapentine 150 mg จำนวน 16,800.00 เม็ด/แคปซูล
ประกาศราคากลางซื้อยา Rifapentine 150 mg จำนวน 16,800.00 เม็ด/แคปซูล
ประกาศประกวดราคา การซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ตู้ชีวนิรภัย (BSC Class ll) type B๒ จำนวน ๒ ตู้
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ตู้ชีวนิรภัย (BSC Class ll) type B๒ จำนวน ๒ ตู้
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๕ รายการ
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการซื้อยา Rifapentine ๑๕๐ mg จำนวน ๑๖,๘๐๐.๐๐ เม็ด/แคปซูล
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจ้างบริการและบำรุงรักษาเครื่องตรวจเชื้อวัณโรคและการดื้อยาแบบอัตโนมัติ (GeneXpert) จำนวน ๒๘ เครื่อง
ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๔๙ รายการ (จำนวน ๙ กลุ่ม)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการซื้อยา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธิประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 49 รายการ
ประกาศยกเลิกแผนจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคาร จำนวน 1 งาน
ประกาศยกเลิกแผนจ้างเหมาบริการทำความสะอาดและสถานที่กองวัณโรค จำนวน 1 งาน
ประกาศ่รายละเอียดข้อมูลราคากลางจ้างบริการและบำรุงรักษาเครื่องตรวจวิเคราะห์เชื้อวัณโรคและการดื้อยาแบบอัตโนมัติ(GeneXpert)จำนวน 15 เครื่อง
ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์จำนวน2รายการ

     แบบฟอร์มดาวน์โหลด
สมุดทะเบียนผู้ป่วยวัณโรค (TB Register)TB03
ใบขอส่งตรวจ QuantiFERON TB Gold Plus
- แบบฟอร์มคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี-2562
- แบบฟอร์มเอกสาร หลักฐานเอกสารการเบิกเครื่องโทรศัพท์มือถือพร้อมเบอร์   (Mobile DOT)
- แบบคัดกรองผู้มีอาการสงสัยวัณโรคปอด ผู้ติดเชื้อเอชไอวี
- แบบคัดกรองผู้มีอาการสงสัยวัณโรคปอด ผู้ป่วยทั่วไป/ผู้อาศัยในสถานสงเคราะห์/สถานพินิจ/ ผู้สัมผัส/กลุ่มเสี่ยง/HCW
- แบบบันทึกผู้รับบริการสังคมสงเคราะห์ผู้ป่วยวัณโรค/ผู้ป่วยวัณโรคดื้อยา
- รายละเอียดตัวชี้วัดและแนวทางการตรวจราชการ พร้อมแบบรายงานการตรวจราชการระดับจังหวัด ระดับเขตสุขภาพของตัวชี้วัดอัตราความสำเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่และกลับเป็นซ้ำ ประจำปีงบประมาณ 2560

 

     เอกสารการประชุม
ประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจคัดกรองเพื่อค้นหาผู้ติดเชื้อวัณโรคระยะแฝงของบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขในโรงพยาบาล ด้วยการตรวจหาระดับสาร Interferon-gamma ในเลือด วันที่ 20 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมรามาดา พลาซา แม่น้ำ ริเวอร์ไซด์
ประชุมเชิงปฏิบัติการเฝ้าระวังและการตรวจคัดกรองเพื่อค้นหาผู้ติดเชื้อวัณโรคของบุคลากรในโรงพยาบาล ด้วยการตรวจหาระดับสาร Interferon-gamma ในเลือด วันที่ 19 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมแม่น้ำรามาดาพลาซ่าริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร
ประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามและสนับสนุนเครือข่ายการดำเนินงานวัณโรคโรงพยาบาลภาครัฐนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุขและเอกชน วันที่ 6 - 7 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมแม่น้ำรามาดาพลาซ่าริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร
เอกสารประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายเร่งรัดคัดกรองค้นหาผู้ป่วยวัณโรคในผู้ติดเชื้อเอชไอวีและกลุ่มเสี่ยง ตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข 2561 วันที่ 5-7 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมแม่น้ำ รามาดาพลาซา
เอกสารการประชุมเชิงปฏิบัติการควบคุมวัณโรคแห่งชาติ สำหรับผู้ประสานงานวัณโรคระดับเขต วันที่ 6 - 8 ธ.ค. 2560 ณ โรงแรมแม่น้ำรามาดาพลาซาริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ
เอกสารอบรมเชิงปฏิบัติการอ่านภาพรังสีทรวงอกสำหรับแพทย์ วันที่ 1 ธ.ค. 2560 ณ โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ
ประชุมเชิงปฏบัติการเพื่อจัดทำแนวทางการดำเนินงานป้องกันควบคุมวัณโรคดื้อยาหลายขนานชนิดรุนแรงมาก ภายใต้พระราชบญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.๒๕๕๘ และประสานงานแนวทางความรวมมือกับหน่วยงานเครือข่ายในการขับเคลื่อนการดำเนินงานวัณโรค ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561ระหว่างวันที่ 8 – 10 พฤศจิกายน  2560 เวลา 08.30–16.30 น. ณ โรงแรมแม่น้ำ รามาดาพลาซา กรงเทพมหานคร
เอกสารการประชุมนำเสนอสำนักงบประมาณ และ กองแผนงาน วันที่ 7 พ.ย. 2560
เอกสารการประชุมเชิงปฏิบัติการบริหารจัดการแผนงานป้องกัน และควบคุมวัณโรค และการใช้ประโยชน์ข้อมูลวัณโรค วันที่ 11-13 ก.ย. 2560 ณ โรงแรมนารายณ์ สีลม กรุงเทพฯ
เอกสารการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำแผนปฏิบัติราชการยุติวัณโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ระหว่าง วันที่ 6-7 ก.ค. 2560 ณ โรงแรมรามาดา พลาซ่า แม่น้ำริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ
เอกสารประกอบการประชุมๆแผนงานวัณโรค วันที่ 1-2 มิ.ย. 2560
ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง เครื่องข่ายยุติวัณโรค วันที่ 16 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมแม่น้ำรามาดา พลาซา
เอกสารประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงกายุติปัญหาวัณโรคและเอดส์ด้วยชุดบริการ RRTTR ระหว่างผู้รับทุนรอง(SR)และหน่วยงานรับทุนย่อย(SSR) ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 2-4 พ.ย. 2559 ณ โรงแรมบางแสนเฮอริเทจ จ.ชลบุรี
เอกสารอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์ในการป้องกันควบคุมวัณโรคและวัณโรคดื้อยาอ ระหว่างวันที่ 21-22 กันยายน 2559 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น
 

 

     ประกาศสมัครงาน
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติงานโครงการยุติปัญหาวัณโรคเเละเอดส์ด้วยชุดบริการ RRTTPR 3 ตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการโครงการกองทุนโลก ด้านวัณโรค เเละตำเเหน่งผู้ประสานงานด้านบริหารจัดการสารสนเทศเเละการจัดการคลังสินค้า (Storekeeper)
ประกาศรายชื่อผู้สมัครคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการขึ้นเเต่งตั้งให้ดำรงตำเเหน่งในระดับที่สูงขึ้น ตำเเหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการขึ้นเเต่งตั้งให้ดำรงตำเเหน่งในระดับที่สูงขึ้น ในตำเเหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน 1 ตำเเหน่ง
ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานโครงการยุติปัญหาวัณโรคเเละเอดส์ด้วยชุดบริการ RRTTPR ตำแหน่งนักเทคนิคการเเพทย์ เเละผู้ประสานงานด้านบริหารจัดการแผนงานโครงการเเละการติดตามประเมินผล
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติงานโครงการยุติปัญหาวัณโรคเเละเอดส์ด้วยชุดบริการ RRTTPR ปี 2564-2566 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่โปรเเกรมเมอร์ จำนวน 2 อัตรา
ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างจ้างเหมาบริการ ตำเเหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ เพื่อปฏิบัติงานที่กลุ่มงานวิจัยเเละพัฒนาการรักษาวัณโรค
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างจ้างเหมาบริการ ตำเเหน่งเจ้าหน้าที่บริหารเเละจัดการข้อมูลการสื่อสารด้านวัณโรค
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติงานโครงการยุติปัญหาวัณโรคเเละเอดส์ด้วยชุดบริการ RRTTPR ตำแหน่งนักเทคนิคการเเพทย์ เเละผู้ประสานงานด้านบริหารจัดการแผนงานโครงการเเละการติดตามประเมินผล
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างจ้างเหมาบริการ ตำเเหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ เพื่อปฏิบัติงานที่กลุ่มวิจัยเเละพัฒนาการรักษาวัณโรค กองวัณโรค
ประกาศรายชื่อผู้สมัครคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ โครงการกองทุนโลก ด้านวัณโรค ตำเเหน่งนักเทคนิคการเเพทย์ เเละตำเเหน่งผู้ประสานงานด้านบริหารจัดการฯ
ประกาศรายชื่อผู้สมัครคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการขึ้นเเต่งตั้งให้ดำรงตำเเหน่งในระดับที่สูงขึ้น ตำเเหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ โครงการกองทุนโลก ด้านวัณโรค (TEAM)
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติงานโครงการยุติปัญหาวัณโรคเเละเอดส์ด้วยชุดบริการ RRTTPR ตำแหน่งนักเทคนิคการเเพทย์ 7 ตำเเหน่ง เเละผู้ประสานงานด้านบริหารจัดการแผนงานโครงการเเละการติดตามประเมินผล 2 ตำเเหน่ง
ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการขึ้นเเต่งตั้งให้ดำรงตำเเหน่งในระดับที่สูงขึ้น ในตำเเหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน 1 ตำเเหน่ง
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ จำนวน 2 ตำเเหน่ง ตำเเหน่งผู้ประสานงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างเเละบริหารจัดการพัสดุเวชภัณฑ์ เเละตำเเหน่งผู้ประสานงานด้านบริหารจัดการเเละประสานแผนงาน
ประกาศรับสมัครบุคคลสอบคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำเเหน่งนักจัดการงานทั่วไป เพื่อปฏิบัติงานที่กลุ่มบริหารทั่วไป กองวัณโรค
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างจ้างเหมาบริการ ตำเเหน่งนักจัดการงานทั่วไป เพื่อปฏิบัติงานที่กลุ่มวิจัยและพัฒนาการรักษาวัณโรค กองวัณโรค
ประกาศรับสมัครบุคคลสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างจ้างเหมาบริการ ตำเเหน่งนักจัดการงานทั่วไป เพื่อปฏิบัติงานที่กลุ่มวิจัยและพัฒนาการรักษาวัณโรค กองวัณโรค
ประกาศรับสมัครบุคคลสอบคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำเเหน่งวิศวกรไฟฟ้า เพื่อปฏิบัติงานที่กลุ่มวิจัยและพัฒนาการรักษาวัณโรค กองวัณโรค
ประกาศรับสมัครบุคคลสอบคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำเเหน่งนักจัดการงานทั่วไป เพื่อปฏิบัติงานที่กลุ่มบริหารทั่วไป กองวัณโรค
ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างจ้างเหมาบริการ ตำเเหน่งผู้ประสานงานเเละกำกับติดตามโครงการ การสำรวจค่าใช้จ่ายการรักษาของผู้ป่วยวัณโรคในประเทศไทย
ประกาศผลการเเข่งขันได้ของพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำเเหน่งนักจัดการงานทั่วไป
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำเเหน่งนักจัดการงานทั่วไป
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำเเหน่งนักจัดการงานทั่วไป เพื่อปฏิบัติงานที่กลุ่มปฏิบัติการป้องกันควบคุมโรค กองวัณโรค
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติงานโครงการกองทุนโลก ด้านวัณโรค รอบ NFR ตำแหน่งผู้ประสานงานด้านบริหารจัดการคลังสินค้า
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างจ้างเหมาบริการ ตำเเหน่งผู้ประสานงานเเละกำกับติดตามโครงการ การสำรวจค่าใช้จ่ายการรักษาของผู้ป่วยวัณโรคในประเทศไทย
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติงานโครงการกองทุนโลก ด้านวัณโรค รอบ NFR ตำแหน่งเภสัชกร
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานห้องปฎิบัติการ
ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ โครงการกองทุนโลก ด้านวัณโรค รอบ NFR ตำแหน่งเจ้าหน้าที่โปรแกรมเมอร์
ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ โครงการกองทุนโลก ด้านวัณโรค รอบ NFR ตำแหน่งผู้ประสานงานด้านบริหารจัดการสารสนเทศและการจัดการคลังสิ้นค้า (storekeeper)
ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ โครงการกองทุนโลก ด้านวัณโรค รอบ NFR ตำแหน่งเจ้าหน้าที่โปรแกรมเมอร์
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ
ประกาศรายชื่อผู้สมัครคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่โปรแกรมเมอร์
รับสมัครคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ระดับชำนาญการพิเศษ)
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง ตำแหน่งนักจัดการทั่วไป และ ตำแหน่งคนสวน
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งผู้ประสานงานด้านบริหารจัดการด้านสารสนเทศและการจัดการคลังสินค้า(Storekeepee)
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติงานโครงการกองทุนโลกด้านวัณโรค ตำแหน่งเจ้าหน้าที่โปรแกรมเมอร์ 2 อัตรา
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติงานโครงการกองทุนโลกด้านวัณโรครอบ NFR ตำแหน่งผู้ประสานงานด้านการเงิน 1 อัตรา
- รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งผู้ประสานงานและกำกับติดตามโครงการสำรวจต้นทุน ภาระค่าใช้จ่ายจากการรักษาพยาบาลของผู้ป่วยวัณโรคในประเทศไทย
 
 
วีดีโอทัั้งหมด   

 

 

สงวนลิขสิทธิ์ 2560 กองวัณโรค กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

กองวัณโรค เลขที่ 116 ถนนสุดประเสริฐ (ฝั่งขวา) แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กทม. 10120

โทรศัพท์ : 02-212-2279 แฟกซ์ : 02-212-1408