รายละเอียดตัวชี้วัดและแนวทางการตรวจราชการ พร้อมแบบรายงานการตรวจราชการระดับจังหวัด ระดับเขตสุขภาพของตัวชี้วัดอัตราความสำเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่และกลับเป็นซ้ำ ประจำปีงบประมาณ 2560
1.รายละเอียดการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 : อัตราความสำเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่และกลับเป็นซ้ำ พร้อมมาตรการ/เป้าหมายความสำเร็จของงานในแต่ละระยะการติดตาม/ประเมิน (Small Success)
2.รายละเอียดตัวชี้วัด อัตราความสำเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่และกลับเป็นซ้ำของผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข และสำนักตรวจและประเมินผล พร้อมค่าเป้าหมาย จำแนกตาม สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1-12 และสำนักงานป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง
3. แนวทางการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
4. แบบรายงานการตรวจราชการระดับจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (ตก.1)
5. แบบรายงานการตรวจราชการระดับเขตสุขภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (ตก.2)
6.รายละเอียดตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการหน่วยงาน กรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มิติที่ 1 ด้านประสิทธิผล ตัวชี้วัด ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานป้องกันควบคุมวัณโรค ที่กรมควบคุมโรคถ่ายทอดลงสู่ระดับหน่วยงาน สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1-12 และสำนักงานป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง
ดาวน์โหลดทั้งหมด
 
 
    
 

 

 

สงวนลิขสิทธิ์ 2560 สำนักวัณโรค กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

สำนักวัณโรค เลขที่ 116 ถนนสุดประเสริฐ (ฝั่งขวา) แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กทม. 10120

โทรศัพท์ : 02-212-2279 แฟกซ์ : 02-212-1408