นายแพทย์ภาณุมาศ ญาณเวทย์สกุล รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวเปิดงานอบรมแนวทางการควบคุมวัณโรคประเทศไทย พ.ศ. 2561” ภายใต้การสนับสนุนของโครงการกองทุนโลกด้านวัณโรคพร้อมบรรยายพิเศษ
เรื่องทิศทางและนโยบายสนับสนุนการขับเคลื่อนงานวัณโรค ของกรมควบคุมโรค วันที่ 1 พ.ย. 2561 ณ โรงแรมเจริญธานี จังหวัดขอนแก่น

โดยงานประชุมมีวัตถุประสงค์
1. เพื่อให้บุคลากรที่รับผิดชอบงานวัณโรค มีความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงานป้องกันควบคุมวัณโรค ตามแนวทางการควบคุมวัณโรคประเทศไทย พ.ศ.2561 (National Tuberculosis Control Programme Guideline, Thailand 2018)
2. เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะและศักยภาพบุคลากร ในการดำเนินงานตามแนวทางการควบคุมวัณโรคประเทศไทย พ.ศ. 2561 ให้สอดคล้องกับมาตรฐานและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
3. เพื่อแลกเปลี่ยน เรียนรู้ ประสบการณ์การดำเนินงานรวมถึงข้อคิดเห็นในการพัฒนาการดำเนินงานวัณโรคในระดับพื้นที่


 
 

 

 

สงวนลิขสิทธิ์ 2560 สำนักวัณโรค กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

สำนักวัณโรค เลขที่ 116 ถนนสุดประเสริฐ (ฝั่งขวา) แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กทม. 10120

โทรศัพท์ : 02-212-2279 แฟกซ์ : 02-212-1408