วันนี้ (5 พ.ย. 2561) นายแพทย์สุวรรณชัย  วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม เรื่อง “แนวทางการควบคุมวัณโรคประเทศไทย พ.ศ. 2561”ภายใต้การสนับสนุนของโครงการกองทุนโลกด้านวัณโรค  พร้อมบรรยายพิเศษ เรื่องทิศทางและนโยบายสนับสนุนการขับเคลื่อนงานวัณโรคของกรมควบคุมโรค ณ โรงแรมอีสติน มักกะสัน   กรุงเทพมหานคร
          การจัดฝึกอบรมครั้งนี้ เกิดจากความร่วมมือของกรมควบคุมโรค  สำนักวัณโรคและโครงการกองทุนโลกด้านวัณโรค โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรที่รับผิดชอบงานวัณโรค มีความรู้ความเข้าใจ เสริมสร้างสมรรถนะและศักยภาพบุคลากรในการดำเนินงานป้องกันควบคุมวัณโรค ตามแนวทางการควบคุมวัณโรคประเทศไทย พ.ศ.2561  และเพื่อแลกเปลี่ยน เรียนรู้ ประสบการณ์การดำเนินงานรวมถึงข้อคิดเห็นในการพัฒนาการดำเนินงานวัณโรคในระดับพื้นที่  นำไปสู่การขับเคลื่อนการดำเนินงานวัณโรคไปสู่การยุติวัณโรคของประเทศต่อไป
          การฝึกอบรมครั้งนี้ มีระยะเวลา 2 วัน ระหว่างวันที่ 5 – 6 พฤศจิกายน 2561 และผู้เข้ารับการอบรม ประกอบด้วย แพทย์ พยาบาล นักวิชาการสาธารณสุข เภสัชกร และบุคลากรสาธารณสุขจากโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไปและโรงพยาบาลชุมชน ในพื้นที่ เขตสุขภาพที่ 4 , 6 และ กรุงเทพมหานคร ประมาณ 400 คน

 

 
 

 

 

สงวนลิขสิทธิ์ 2560 สำนักวัณโรค กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

สำนักวัณโรค เลขที่ 116 ถนนสุดประเสริฐ (ฝั่งขวา) แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กทม. 10120

โทรศัพท์ : 02-212-2279 แฟกซ์ : 02-212-1408