ประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามและสนับสนุนเครือข่ายการดำเนินงานวัณโรคโรงพยาบาลภาครัฐนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุขและเอกชน วันที่ 6 - 7 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมแม่น้ำรามาดาพลาซ่าริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร  วัณโรคเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญของประเทศไทย จากการคาดประมาณขององค์การอนามัยโลก จะมีจำนวนผู้ป่วยวัณโรครายใหม่ 120,000 ราย และมีผู้ป่วยเสียชีวิต 12,000 ราย แผนยุทธศาสตร์วัณโรคระดับชาติปี 2560-2564 มีเป้าหมายการลดอุบัติการณ์วัณโรคลงอย่างน้อยร้อยละ 12.5 ต่อปี เหลือร้อยละ 88 ต่อแสนประชากร เมื่อสิ้นปี พ.ศ. 2564 การดำเนินงานควบคุมวัณโรค จะบรรลุเป้าหมายได้นั้น ต้องอาศัยเครือข่ายการประสานความร่วมมือของหน่วยงานทุกภาคส่วน ทุกระดับ ทั้งภายในกระทรวงสาธารณสุข หน่วยงานภายนอกกระทรวงสาธารณสุขและภาคมหาวิทยาลัยต่างๆ จึงมีความจำเป็นต้องส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของเครือข่ายเพื่อให้หน่วยงาน/องค์กรต่างๆ ตระหนักในการค้นหาและรักษาผู้ป่วยวัณโรค เสริมสร้างศักยภาพและกระบวนการมีส่วนร่วมของเครือข่ายเฝ้าระวัง การป้องกันควบคุมและดูแลรักษาวัณโรค ให้ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานเครือข่ายสามารถมีความรู้ ทักษะ และความสามารถในการดำเนินงานตามมาตรฐานการปฏิบัติที่ถูกต้องและเป็นมาตรฐานเดียวกัน ในปีงบประมาณ 2561 สำนักวัณโรค เห็นควรจัดทำโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามและสนับสนุนเครือข่ายการดำเนินงานวัณโรคโรงพยาบาลรัฐนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุขและโรงพยาบาลเอกชน เพื่อติดตามและสนับสนุนการดำเนินงานค้นหา วินิจฉัย รักษา การส่งต่อ และพัฒนาระบบรายงานผู้ป่วยวัณโรคให้มีความครอบคลุมเพิ่มมากขึ้น เพื่อการบรรลุเป้าหมายยุติวัณโรคต่อไป โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาความร่วมมือการดำเนินงานวัณโรคในหน่วยงานเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน เพิ่มจำนวนผู้ป่วยเข้าสู่ระบบรายงานวัณโรคในโรงพยาบาลรัฐนอกสังกัดสป.และโรงพยาบาลเอกชน

ภาพการประชุมคลิก
 

 

 

สงวนลิขสิทธิ์ 2560 สำนักวัณโรค กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

สำนักวัณโรค เลขที่ 116 ถนนสุดประเสริฐ (ฝั่งขวา) แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กทม. 10120

โทรศัพท์ : 02-212-2279 แฟกซ์ : 02-212-1408