การประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำแผนปฏิบัติราชการยุติวัณโรค ปี 2561 โดยกระบวนการมีส่วนร่วมในการกำหนดแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติราชการและพิจารณากิจกรรมดำเนินงานวัณโรคปี 2561 ร่วมกันระหว่างหน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาคให้มีความสอดคล้องกัน รวมทั้งสามารถนำข้อตกลงจากการประชุมมาเป็นแนวทางในการจัดทำแผน โครงการ และกิจกรรมของแต่ละหน่วยงานให้สอดคล้องตามบริบทของแต่ละพื้นที่ เพื่อให้แผนปฏิบัติราชการปี 2561 เป็นแผนที่จะส่งผลต่อการลดขนาดปัญหาวัณโรคทั้งทางตรงและทางอ้อม และส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายการยุติวัณโรคของประเทศไทย โดยผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค สำนักวัณโรค สำนักงานป้องกันควบคุมโรคทื 1-12 และสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง จำนวน 80 คน
 

 

 

สงวนลิขสิทธิ์ 2560 สำนักวัณโรค กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

สำนักวัณโรค เลขที่ 116 ถนนสุดประเสริฐ (ฝั่งขวา) แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กทม. 10120

โทรศัพท์ : 02-212-2279 แฟกซ์ : 02-212-1408