กระทรวงสาธารณสุขผนึกกำลัง 3 หน่วยงาน กรมควบคุมโรค กรมการแพทย์ และกรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์ พัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุข ตามแนวทาง “ค้นให้พบ จบด้วยหาย พัฒนาระบบเครือข่าย นโยบายมุ่งมั่น สร้างสรรค์นวัตกรรม” เพื่อหยุดยั้งวัณโรคในประเทศไทย

วันนี้ (8 สิงหาคม 2561) ที่ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้ง วัฒนะ กรุงเทพมหานคร ศาสตราจารย์ คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยนายแพทย์เจษฎา โชคดำรงสุข ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดประชุมวิชาการต่อต้านวัณโรคระดับชาติ UNITE TO END TB TOGETHER WE CAN โดยให้สัมภาษณ์ว่า กระทรวงสาธารณสุขโดยกรมควบคุมโรค กรมการแพทย์ และกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จัดร่วมมือพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ ตามแนวทางการควบคุมวัณโรคในประเทศไทย เน้นการระดมความคิด สร้างองค์ความรู้ และประสานความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อลดอุบัติการณ์วัณโรค ให้ได้ตามเป้าหมาย 88 ต่อประชากรแสนคน ภายในปี 2564 ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการกว่า 800 คน ประกอบด้วยแพทย์ พยาบาล เภสัชกร นักวิชาการสาธารณสุขและบุคลากรสาธารณสุข

ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล ให้สัมภาษณ์ว่า องค์การอนามัยโลกจัดให้ประเทศไทยเป็น 1 ใน 14 ประเทศของโลก ที่มีภาวะวัณโรค วัณโรคที่สัมพันธ์กับการติดเชื้อเอชไอวี และวัณโรคดื้อยาหลายขนาน โดยกำหนดเป้าหมายลดอุบัติการณ์วัณโรคให้ต่ำกว่า 10 ต่อแสนประชากรโลก ภายในปี พ.ศ.2578 สำหรับประเทศไทย ได้กำหนดแผนปฏิบัติการระดับชาติด้านการต่อต้านวัณโรค พ.ศ.2560-2564 มีเป้าหมาย ลดอุบัติการณ์วัณโรคให้เหลือ 88 ต่อประชากรแสนคน ภายในปี 2564 ด้วยมุ่งเน้นแนวทาง “ค้นให้พบ จบด้วยหาย พัฒนาระบบเครือข่าย นโยบายมุ่งมั่น สร้างสรรค์นวัตกรรม” เพื่อให้ประชาชนในประเทศไทยปลอดจากเชื้อวัณโรคร่วมกันในอนาคต

ทั้งนี้ ในระยะปีที่ผ่านมาแผนงานควบคุมวัณโรคแห่งชาติ (National TB Program) ของประเทศไทย มีการปรับปรุงมาตรการอย่างต่อเนื่องทุกมิติ สามารถเพิ่มอัตรารักษาสำเร็จของผู้ป่วยวัณโรค ตามเป้าหมายขององค์การอนามัยโลก มากกว่าร้อยละ 85 เป็นครั้งแรกของประเทศไทย และสามารถเร่งรัดค้นหาผู้ป่วยวัณโรค นำเข้าสู่ระบบการรักษา โดยเฉพาะการคัดกรองเพื่อค้นหาวัณโรคในเรือนจำ และดูแลบุคลากรสาธารณสุขทั่วประเทศ กว่า 400,000 คน ด้วยการตรวจทางห้องปฏิบัติการที่ทันสมัยสามารถตรวจเชื้อได้ภายใน 2 ชั่วโมง นอกจากนี้ ยังสนับสนุนงบประมาณพัฒนาวิจัยและนวัตกรรม โดยมีการนำวิทยาการทันสมัยค้นหาผู้ติดเชื้อเพื่อให้เข้าสู่กระบวนการรักษาวัณโรค ทำให้ช่วยส่งเสริมการเข้าถึงระบบการดูแลรักษาที่ได้มาตรฐาน

**************** 8 สิงหาคม 2561


 
 

 

 

สงวนลิขสิทธิ์ 2560 สำนักวัณโรค กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

สำนักวัณโรค เลขที่ 116 ถนนสุดประเสริฐ (ฝั่งขวา) แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กทม. 10120

โทรศัพท์ : 02-212-2279 แฟกซ์ : 02-212-1408