สำนักวัณโรค ได้จัดทำกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะและเพิ่มศักยภาพบุคลากร ในการดำเนินงานตามมาตรการภายใต้แผนปฏิบัติการระดับชาติด้านการต่อต้านวัณโรค พ.ศ.2560 - 2564   ครั้งที่ 3  เพื่อมุ่งที่จะเสริมสร้างสมรรถนะขององค์กร บุคลากร และเพิ่มศักยภาพบุคลากรเพื่อการสร้างนวัตกรรม ผลิตภัณฑ์วิชาการ การสร้างเครือข่าย รวมถึงการนำมาตรการที่สำคัญไปใช้ขับเคลื่อนมาตรการภายใต้แผนปฏิบัติการระดับชาติด้านการต่อต้านวัณโรค พ.ศ.2560-2564  และสอดคล้องกับนโยบายของกรมควบคุมโรค ในการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรให้มีขีดสมรรถนะและมุ่งมั่นในการปฏิบัติราชการ มีความคิด เชิงยุทธศาสตร์ ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ วัฒนธรรม และค่านิยมของข้าราชการในการปฏิบัติงาน ให้เป็นหน่วยงานของกรมควบคุมโรคที่มีประสิทธิภาพสูง ตอบสนองภารกิจ และความต้องการของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยกระดับขีดความสามารถและมาตรฐานการทำงานให้อยู่ในระดับสูง สามารถขับเคลื่อนการดำเนินงานเป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ของสำนักวัณโรคและกรมควบคุมโรคให้บรรลุเป้าหมายได้อย่างเต็มความสามารถ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะและเพิ่มศักยภาพบุคลากร ในการดำเนินงานตามมาตรการภายใต้แผนปฏิบัติการระดับชาติด้านการต่อต้านวัณโรค พ.ศ.2560–2564


ภาพการประชุมทั้งหมด คลิก
 

 

 

สงวนลิขสิทธิ์ 2560 สำนักวัณโรค กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

สำนักวัณโรค เลขที่ 116 ถนนสุดประเสริฐ (ฝั่งขวา) แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กทม. 10120

โทรศัพท์ : 02-212-2279 แฟกซ์ : 02-212-1408