วันที่ 14 กันยายน 2560
ณ เรือนจำกลางสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดงาน “คืนคนสุขภาพดี สู่สังคม” โดยมี นายสมชาย เสียงหลาย ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม, นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมควบคุมโรค, นายเรืองศักดิ์ สุวารี รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ ผู้บริหารระดับสูง ร่วมกันประกาศเจตนารมณ์ยุติวัณโรคในเรือนจำ
ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล กล่าวว่า องค์การอนามัยโลกจัดให้ประเทศไทยเป็น 1 ใน 14 ประเทศที่มีปัญหาวัณโรครุนแรง แต่ละปีพบผู้ป่วยรายใหม่ประมาณ 120,000 คน เสียชีวิตกว่า 13,800 คน ที่สำคัญมีผู้ป่วย วัณโรคดื้อยาหลายขนานประมาณ 4,500 คน ต้องใช้งบประมาณในการรักษาสูงถึง 1.2 ล้านบาทต่อคนหากดื้อยารุนแรง อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันพบว่ามีผู้ป่วยเข้าสู่ระบบการวินิจฉัยและรักษาเพียงร้อยละ 60 เท่านั้น และรักษาหายยังต่ำ เพียงร้อยละ 80 ซึ่งไม่สูงพอที่นำไปสู่การลดโรค ดังนั้น กระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์วัณโรคระดับชาติ พ.ศ. 2560–2564 ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบในหลักการตามเสนอ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา ตั้งเป้ายุติวัณโรคให้ได้ภายใน 20 ปี หรือภายใน พ.ศ. 2578 ด้วย 5 ยุทธศาสตร์สำคัญ ได้แก่ 1.เร่งค้นหาผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยวัณโรคให้ครอบคลุม 2.ลดการเสียชีวิตผู้ป่วยวัณโรค 3.พัฒนาศักยภาพบุคลากร 4.สร้างกลไกการบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์อย่างยั่งยืน และ5.ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการป้องกัน ดูแลรักษา และควบคุมวัณโรค
ทั้งนี้ ผู้ต้องขังในเรือนจำเป็นหนึ่งในกลุ่มเสี่ยงสำคัญมีโอกาสป่วยเป็นวัณโรคสูงกว่าคนทั่วไป 10 เท่า กระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงยุติธรรม จึงได้ร่วมกันประกาศเจตนารมณ์ยุติวัณโรคในเรือนจำ ถือเป็นนโยบายระดับชาติที่จะยุติวัณโรคตามแผนยุทธศาสตร์วัณโรคระดับชาติ ซึ่งเริ่มในปีงบประมาณ 2560 ความสำเร็จในการเร่งรัดคัดกรองวัณโรคในเรือนจำ ในปีแรกนี้นับว่าเป็นความสำเร็จที่เกิดรูปธรรมที่สุด สามารถคัดกรองวัณโรคด้วยการถ่ายภาพรังสีทรวงอกและส่งตรวจห้องปฏิบัติการด้วยขั้นตอนและวิธีการตรวจที่เป็นที่ยอมรับขององค์การอนามัยโลก เน้นการป้องกันและดูแลรักษาผู้ป่วยวัณโรคในเรือนจำในระดับพื้นที่ สามารถยุติวัณโรคในเรือนจำอย่างยั่งยืน
ด้าน นายแพทย์เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า แต่ละปีจะพบผู้ป่วยวัณโรคในเรือนจำปีละประมาณ 1,500 ราย สำหรับในปีงบประมาณ 2560 กระทรวงสาธารณสุขโดยกรมควบคุมโรค ร่วมกับกระทรวงยุติธรรมโดยกรมราชทัณฑ์ ได้ร่วมมือกันเร่งรัดค้นหาผู้ป่วยวัณโรคในเรือนจำ 143 แห่งทั่วประเทศ โดยจัดบริการคัดกรองด้วยการถ่ายภาพรังสีทรวงอก เพื่อค้นหาผู้ป่วยวัณโรคในผู้ต้องขังทั้งหมด 282,816 ราย พบผลภาพรังสีผิดปกติและส่งเสมหะตรวจทางห้องปฏิบัติการชันสูตร 24,436 ราย พบผู้ป่วยวัณโรค 1,934 ราย ตั้งแต่ตุลาคม 2559 ถึง มิถุนายน 2560 พบผู้ป่วยวัณโรค 1,434 ราย แต่จากการเร่งรัดดำเนินงานในเดือนกรกฎาคม และสิงหาคม เพียง 2 เดือน พบผู้ป่วยวัณโรคเพิ่มขึ้นอีกจำนวน 1,934 ราย รวมพบผู้ป่วยวัณโรคในปี 2560 เป็น 3,368ราย จะเห็นว่าสามารถนำผู้ป่วยเข้าสู่ระบบการรักษาได้มากขึ้นกว่าเท่าตัว เมื่อเทียบกับ 10 ปี ที่ผ่านมา และคาดว่าถึงสิ้นปี พ.ศ.2560 อาจพบผู้ป่วยวัณโรคสูงถึง 5,000 ราย ซึ่งหมายถึงการนำผู้ป่วยเข้าสู่กระบวนการรักษา เพื่อตัดวงจรแพร่เชื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถือเป็นความสำเร็จที่เป็นรูปธรรม แหล่งข่าวโดย » สำนักวัณโรคสำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักสื่อสารความเสี่ยงฯ กรมควบคุมโรค
 

 

 

สงวนลิขสิทธิ์ 2560 สำนักวัณโรค กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

สำนักวัณโรค เลขที่ 116 ถนนสุดประเสริฐ (ฝั่งขวา) แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กทม. 10120

โทรศัพท์ : 02-212-2279 แฟกซ์ : 02-212-1408