วันที่ 19 พ.ย. 2561 แพทย์หญิงศรีประพา เนตรนิยม นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค กล่าวเปิด การอบรมเรื่อง “แนวทางการควบคุมวัณโรคประเทศไทย พ.ศ. 2561” ภายใต้การสนับสนุนของโครงการกองทุนโลกด้านวัณโรค ณ โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่ โดย แพทย์หญิงผลิน กมลวัทน์ ผู้อำนวยการสำนักวัณโรคกล่าวรายงงาน
การจัดฝึกอบรมครั้งนี้ เกิดจากความร่วมมือของกรมควบคุมโรค สำนักวัณโรคและโครงการกองทุนโลกด้านวัณโรค โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรที่รับผิดชอบงานวัณโรค มีความรู้ความเข้าใจ เสริมสร้างสมรรถนะและศักยภาพบุคลากรในการดำเนินงานป้องกันควบคุมวัณโรค ตามแนวทางการควบคุมวัณโรคประเทศไทย พ.ศ.2561 และเพื่อแลกเปลี่ยน เรียนรู้ ประสบการณ์การดำเนินงานรวมถึงข้อคิดเห็นในการพัฒนาการดำเนินงานวัณโรคในระดับพื้นที่ นำไปสู่การขับเคลื่อนการดำเนินงานวัณโรคไปสู่การยุติวัณโรคของประเทศต่อไป
การฝึกอบรมครั้งนี้ มีระยะเวลา 2 วัน ระหว่างวันที่ 19 – 20 พฤศจิกายน 2561 และผู้เข้ารับการอบรม ประกอบด้วย แพทย์ พยาบาล นักวิชาการสาธารณสุข เภสัชกร และบุคลากรสาธารณสุขจากโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไปและโรงพยาบาลชุมชน ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 1 ,2 3 และ กรุงเทพมหานคร ประมาณ 350 คน

 
 

 

 

สงวนลิขสิทธิ์ 2560 สำนักวัณโรค กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

สำนักวัณโรค เลขที่ 116 ถนนสุดประเสริฐ (ฝั่งขวา) แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กทม. 10120

โทรศัพท์ : 02-212-2279 แฟกซ์ : 02-212-1408