ประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจคัดกรองเพื่อค้นหาผู้ติดเชื้อวัณโรคระยะแฝงของบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขในโรงพยาบาล ด้วยการตรวจหาระดับสาร Interferon-gamma ในเลือด (Interferon-gamma release assay: IGRA) วันที่ 20 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมรามาดา พลาซา แม่น้ำ ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร โดย รศ.(พิเศษ) นายแพทย์ทวี โชติพิทยสุนนท์ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี บรรยาย “Diagnosis and Treatment for LTBI” และ นายแพทย์เจริญ ชูโชติถาวร ทีปรึกษาสถาบันโรคทรวงอก กรมการแพทย์ บรรยาย “Innovation in TB Diagnosis and Treatment”

สำนักวัณโรค กรมควบคุมโรค ได้เล็งเห็นความสำคัญของสุขภาพบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขดังกล่าว จึงได้จัดทำโครงการเฝ้าระวังและการตรวจคัดกรองเพื่อค้นหาผู้ติดเชื้อวัณโรคระยะแฝงของบุคลากรในโรงพยาบาล ด้วยการตรวจหาระดับสาร Interferon-gamma ในเลือด (Interferon-gamma release assay: IGRA) เพื่อเป็นการดูแลสุขภาพ โดยการนำร่องค้นหาการติดเชื้อระยะแฝงของบุคลากรในสถานพยาบาล โรงพยาบาล พร้อมทั้งกระตุ้นให้ตระหนักถึงความรุนแรงและผลกระทบจากวัณโรคในบุคลากร ให้บุคลากรที่ติดเชื้อวัณโรคระยะแฝงได้รับยาป้องกันวัณโรค และนำข้อมูลมาวิเคราะห์ ประเมินอัตราการยอมรับการกินยาป้องกัน ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการให้ยาป้องกัน ตลอดจนพัฒนาแนวทางการเฝ้าระวัง ติดตามการควบคุมการเกิดโรคในผู้ติดเชื้อ และการบริหารจัดการบุคลากรผู้ติดเชื้อ (Model development) อันนำไปสู่การลดโรค ต่อไป


ภาพการประชุมคลิก
 

 

 

สงวนลิขสิทธิ์ 2560 สำนักวัณโรค กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

สำนักวัณโรค เลขที่ 116 ถนนสุดประเสริฐ (ฝั่งขวา) แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กทม. 10120

โทรศัพท์ : 02-212-2279 แฟกซ์ : 02-212-1408