สำนักวัณโรคจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะและเพิ่มศักยภาพบุคลากรในการดำเนินงานตามมาตรการภายใต้แผนปฏิบัติการระดับชาติด้านการต่อต้านวัณโรค พ.ศ.2560 - 2564 ครั้งที่ 2  ระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมแม่น้ำ รามาดา พลาซา จังหวัดกรุงเทพมหานคร ซึ่งได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิประกอบด้วย แพทย์หญิงผลิน กมลวัทน์ ผู้อำนวยการสำนักวัณโรค, แพทย์หญิงศรีประพา เนตรนิม นายแพทย์ทรงคุณวุฒิกรมควบคุมโรค แพทย์หญิงเพชรวรรณ พึ่งรัศมี นายแพทย์ทรงคุณวุฒิกรมควบคุมโรค และนางสนจิตร์ พงษ์พานิช ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยบุคลากรสำนักวัณโรคและเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง

 
 

 

 

สงวนลิขสิทธิ์ 2560 สำนักวัณโรค กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

สำนักวัณโรค เลขที่ 116 ถนนสุดประเสริฐ (ฝั่งขวา) แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กทม. 10120

โทรศัพท์ : 02-212-2279 แฟกซ์ : 02-212-1408