เอกสารเผยแพร่

เอกสาร/คู่มือเกี่ยวกับวัณโรค

     เอกสาร/คู่มือเกี่ยวกับวัณโรค
  แนวทางการรักษาผู้ป่วยวัณโรคดื้อยาหลายขนาน ด้วยสูตรยาระยะสั้น 9 เดือน (Guideline of Shorter Course Regimen for MDR-TB Treatment)
มาตรการและแนวทางการดำเนินงานเพื่อการบรรลุผลสำเร็จตามคำรับรองปฏิบัติราชการของกระทรวงสาธารณสุข (Performance agreement :PA)ตัวชี้วัด อัตราความสำเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
การสำรวจความชุกของวัณโรคระดับชาติในประเทศไทย ปี พ.ศ.2555-2556
คู่มือการให้การปรึกษางานวัณโรคและวัณโรคดื้อยา สำหรับบุคลากรสาธารณสุข
Pocketbook วัณโรค "รู้เร็วรักษาหาย ไม่แพร่กระจาย" (ภาษากัมพูชา)
แผ่นพับการคัดกรองเพื่อค้นหาวัณโรคและวัณโรคดื้อยา (Systematic screening for active TB and drug-resistant TB)
 
แผนยุทธศาสตร์วัณโรคระดับชาติ
Pocketbook วัณโรค "รู้เร็วรักษาหาย ไม่แพร่กระจาย" (ภาษาเมียนมาร์)
แนวปฏิบัติในการดำเนินงานระบบเฝ้าระวังความปอดภัยจากการใช้ยาเชิงรุก สำหรับยารักษาวัณโรครายใหม่ ยาที่จดข้อบ่งชี้ใหม่และแผนการรักษาใหม่ ในการรักษาผู้ป่วยวัณโรคดื้อยาในประเทศไทย
การคัดกรองเพื่อค้นหาวัณโรคและวัณโรคดื้อยา (Systematic screening for active TB and drug-resistant TB)
แนวทางการช่วยเหลือ ทางด้านสังคม เศรษฐกิจสาหรับผู้ป่วยวัณโรค
ข้อมูลผลการสารวจวัณโรคในบุคลากรด้านสาธารณสุข ระหว่างปี 2547 – 2549
คู่มือสำหรับพี่เลี้ยงในสถานสงเคราะห์คนชรา
  คู่มือการรักษาผู้ป่วยวัณโรคแบบมีพี่เลี้ยงผ่านระบบ VDO Callโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile DOT)
รายงานผลการดำเนินการติดตามโครงการสืบสานพระเมตตา ดูแลผู้สูงวัยให้ปลอดภัยจากวัณโรค
  โลกกับการยุติปัญหาวัณโรค ความท้าทายของไทยสู้เป้าหมายสากล
คู่มือเรียนรู้เข้าใจวัณโรคด้วนตัวเอง สำหรัล อสม.       และผู้นำชุมชน
  หนังสือคู่มือประเมินมาตรฐานการป้องกัน และดูแลรักษาวัณโรคในเรือนจำ
แนวทางการบริหารจัดการผู้ป่วยวัณโรคดื้อยา (Guideline for Programmatic Management of /drug-Resistant TB)
  หนังสือคู่มือประเมินมาตรฐานโรงพยาบาลคุณภาพการดูแลรักษาวัณโรค

คู่มือการดำเนินงาน โครงการยุติปัญหาวัณโรคและเอดส์ก้วยชุดบริการ Reach-Recruit-Test-Treat-Retain : RRTTR


  รายงานผลการดำเนินงานควบคุมวัณโรคประเทศไทยปีงบประมาณ 2552-2558
แนวทางคัดกรองเพื่อค้นหาวัณโรคในผู้สัมผัส ผู้ที่มีโรคหรือภาวะเสี่ยง และ HCW (ข้อมูล ณ วันที่ 5 พ.ค. 2560)
แนวทางการดำเนินงานควบคุมวัณโรคแห่งชาติ (NTP Guidelines) 2556
คู่มือเรียนรู้ เข้าใจ วัณโรค สำนักวัณโรค กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
รายงานผลการดำเนินงานควบคุมวัณโรคประเทศไทยปี‚งบประมาณ 2551
รายงานผลการดำเนินงานควบคุมวัณโรคประเทศไทยปีงบประมาณ 2549-2550
ร่างแผนงานควบคุมโรค 5ปี 60 - 64 สำนักวัณโรค (10 มิถุนายน 2560)
รายงานผลการกำกับติดตามประเมินผลงานวัณโรคประจำปีงบประมาณ 2544-2548
   

แบบฟอร์มดาวน์โหลด

     แบบฟอร์มดาวน์โหลด
- แบบฟอร์มคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี-2562
- แบบฟอร์มเอกสาร หลักฐานเอกสารการเบิกเครื่องโทรศัพท์มือถือพร้อมเบอร์   (Mobile DOT)
- แบบฟอร์มรายงานยาคงคลัง และการเบิกจ่ายยารักษาวัณโรค
- แบบฟอร์มรายงานยาคงคลัง และการเบิกจ่ายยารักษาวัณโรค (โครงการกองทุนโลก NFM)
- แบบคัดกรองผู้มีอาการสงสัยวัณโรคปอด ผู้ติดเชื้อเอชไอวี
- แบบคัดกรองผู้มีอาการสงสัยวัณโรคปอด ผู้ป่วยทั่วไป/ผู้อาศัยในสถานสงเคราะห์/สถานพินิจ/ ผู้สัมผัส/กลุ่มเสี่ยง/HCW
- แบบรายงานผลการส่งต่อความช่วยเหลือทางด้านสังคม เศรษฐกิจแก่ผู้ป่วยวัณโรคผู้ป่วยวัณโรคดื้อยาในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา
- แบบบันทึกผู้รับบริการสังคมสงเคราะห์ผู้ป่วยวัณโรค/ผู้ป่วยวัณโรคดื้อยา
- รายละเอียดตัวชี้วัดและแนวทางการตรวจราชการ พร้อมแบบรายงานการตรวจราชการระดับจังหวัด ระดับเขตสุขภาพของตัวชี้วัดอัตราความสำเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่และกลับเป็นซ้ำ ประจำปีงบประมาณ 2560
- แบบฟอร์มขอเอกสารขอรับงบสนันสนุน มูลนิธิอนุเคราะห์ผู้ป่วยวัณโรค (Tuberculosis Relief Foundation)
- แบบตรวจสอบการเข้าเกณฑ์การคัดเลือกผู้ป่วยที่จะได้รับการสนับสนุนยา XDR-TB (ฉบับแก้ไข 23 ส.ค. 2560)
- MDR1 แบบบันทึกการส่งตรวจเพาะเชื้อและทดสอบความไวต่อยารักษาวัณโรค ของผู้ป่วยที่สงสัยวัณโรคดื้อยาหลายขนาน (Suspected MDR-TB)
- MDR2 แบบบันทึกข้อมูลผู้ป่วยวัณโรคดื้อยา( Index case M/XMDR-TB )
- MDR3 บันทึกความร่วมมือในการรักษาวัณโรคดื้อยาหลายขนาน (MDR-TB)
- MDR4 แบบบันทึกการติดตามผลการรักษาและสนับสนุน Living Support

เอกสารการประชุม

     เอกสารการประชุม
เอกสารการประชุมเชิงปฏิบัติการควบคุมวัณโรคแห่งชาติ สำหรับผู้ประสานงานวัณโรคระดับเขต วันที่ 6 - 8 ธ.ค. 2560 ณ โรงแรมแม่น้ำรามาดาพลาซาริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ
เอกสารอบรมเชิงปฏิบัติการอ่านภาพรังสีทรวงอกสำหรับแพทย์ วันที่ 1 ธ.ค. 2560 ณ โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ
ประชุมเชิงปฏบัติการเพื่อจัดทำแนวทางการดำเนินงานป้องกันควบคุมวัณโรคดื้อยาหลายขนานชนิดรุนแรงมาก ภายใต้พระราชบญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.๒๕๕๘ และประสานงานแนวทางความรวมมือกับหน่วยงานเครือข่ายในการขับเคลื่อนการดำเนินงานวัณโรค ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561ระหว่างวันที่ 8 – 10 พฤศจิกายน  2560 เวลา 08.30–16.30 น. ณ โรงแรมแม่น้ำ รามาดาพลาซา กรงเทพมหานคร
เอกสารการประชุมนำเสนอสำนักงบประมาณ และ กองแผนงาน วันที่ 7 พ.ย. 2560
เอกสารการประชุมเชิงปฏิบัติการบริหารจัดการแผนงานป้องกัน และควบคุมวัณโรค และการใช้ประโยชน์ข้อมูลวัณโรค วันที่ 11-13 ก.ย. 2560 ณ โรงแรมนารายณ์ สีลม กรุงเทพฯ
เอกสารการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำแผนปฏิบัติราชการยุติวัณโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ระหว่าง วันที่ 6-7 ก.ค. 2560 ณ โรงแรมรามาดา พลาซ่า แม่น้ำริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ
เอกสารประกอบการประชุมๆแผนงานวัณโรค วันที่ 1-2 มิ.ย. 2560
ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง เครื่องข่ายยุติวัณโรค วันที่ 16 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมแม่น้ำรามาดา พลาซา
เอกสารประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงกายุติปัญหาวัณโรคและเอดส์ด้วยชุดบริการ RRTTR ระหว่างผู้รับทุนรอง(SR)และหน่วยงานรับทุนย่อย(SSR) ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 2-4 พ.ย. 2559 ณ โรงแรมบางแสนเฮอริเทจ จ.ชลบุรี
เอกสารอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์ในการป้องกันควบคุมวัณโรคและวัณโรคดื้อยาอ ระหว่างวันที่ 21-22 กันยายน 2559 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น
 
 
 

 

 

สงวนลิขสิทธิ์ 2560 สำนักวัณโรค กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

สำนักวัณโรค เลขที่ 116 ถนนสุดประเสริฐ (ฝั่งขวา) แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กทม. 10120

โทรศัพท์ :02-211-2224, 02-212-2279 แฟกซ์ : 02-212-1408