หน้าที่  1  |  2  |  3
ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายป้องกันควบคุมโรคเพื่อยุติปัญหาวัณโรค
การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบข้อมูลวัณโรค วันที่ 9 พ.ย. 2561 ณ ณ โรงแรมไอ เรสซิเดนท์ สิลม กรุงเทพมหานคร
อบรมแนวทางการควบคุมวัณโรคประเทศไทย พ.ศ. 2561” ภายใต้การสนับสนุนของโครงการกองทุนโลกด้านวัณโรคณ โรงแรมอีสติน มักกะสัน
อบรมแนวทางการควบคุมวัณโรคประเทศไทย พ.ศ. 2561” ภายใต้การสนับสนุนของโครงการกองทุนโลกด้านวัณโรค
ประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจคัดกรองเพื่อค้นหาผู้ติดเชื้อวัณโรคระยะแฝงของบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขในโรงพยาบาล ด้วยการตรวจหาระดับสาร Interferon-gamma ในเลือด
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อติดตามการขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัดคำรับรองปฏิบัติราชการของกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
สธ. ผนึกกำลัง พัฒนาบุคลากรขับเคลื่อนยุติวัณโรคในไทย" Unite to End TB Together We Can "
เสวนาหัวข้อ "ความท้าทายในการ ยุติวัณโรค ในประเทศไทย" (Challenges in Ending TB in Thailand)
“โครงการรณรงค์ประเทศไทยปลอดวัณโรค” วันอังคารที่ 10 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมกมลมาศ ชั้น 6 โรงแรมเดอะ สุโกศล กรุงเทพมหานคร
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะและเพิ่มศักยภาพบุคลากร ในการดำเนินงานตามมาตรการภายใต้แผนปฏิบัติการระดับชาติด้านการต่อต้านวัณโรค พ.ศ.2560-2564 ครั้งที่ 3
ประชุมเชิงปฏิบัติการเฝ้าระวังและการตรวจคัดกรองเพื่อค้นหาผู้ติดเชื้อวัณโรคของบุคลากรในโรงพยาบาลด้วยการตรวจหาระดับสาร Interferon-gammaในเลือด (Interferon-gamma release assay: IGRA)
ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานเพื่อบรรลุตัวชี้วัดการยุติปัญหาวัณโรคและเอดส์ด้วยชุดบริการ RRTTR 2 ปี พ.ศ. 2561-2563
ประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามและสนับสนุนเครือข่ายการดำเนินงานวัณโรคโรงพยาบาลภาครัฐนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุขและเอกชน
กระทรวงศึกษาธิการ และกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ประชุมหารือความร่วมมือในการดำเนินงานขับเคลื่อนงานวัณโรคในสถานศึกษา
ประชุมเชิ งปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้าง สมรรถนะและเพิ่มศักยภาพบุคล ากรในการดำเนินงานตามมาตรกา รภายใต้แผนปฏิบัติการระดับช าติด้านการต่อต้านวัณโรค
การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนศูนย์ปฏิบัติการยุติวัณโรคแห่งชาติ (National Operation Center for Ending TB : NOC-TB) ครั้งที่ 1/2561
พีธีลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการเพื่อเร่งรัดยุติวัณโรคและวัณโรคดื้อยาของประเทศไทย วันที่ 10 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร กระทรวงสาธารณสุข
การประชุมเพื่อพิจารณาแนวทางปฏิบัติป้องกันควบคุม
วัณโรคดื้อยาหลายขนานชนิดรุนแรงมาก วันที่ 1 พ.ค. 2561 ณ อาคาร 3 ชั้น 5 สำนักโรคติดต่อทั่วไป
ประชุมประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนารูปแบบแนวทางการดูแลรักษาผู้ป่วยวัณโรคที่ยากต่อการรักษาวัณโรคดื้อยาหลายขนานชนิดรุนแรง (Pre XDR-TB) และวัณโรคดื้อยาหลายขนานชนิดรุนแรงมาก (XDR-TB)
สำนักวัณโรคจัดกิจกรรมตักบาตรตอนเช้าและพิธีรดน้ำดำหัวขอพรผู้ใหญ่เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี 2561 วันที่ 20 เม.ย. 2561 ณ สำนักวัณโรค
การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเสริมศักยภาพการบริหารจัดการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด วันที่ 19 เม.ย. 2561 ณ โรงแรมดีวาน่า พลาซ่า อ.เมือง จ.กระบี่
การประชุมการหาแนวทางการดำเนินงานช่วยเหลือด้านสังคมเศรษฐกิจแก่ผู้ป่วยวัณโรค วันที่ 5 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 6 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
ประชุมวัณโรคแห่งชาติไทย-ลาว เพื่อทบทวนแผนงานวัณโรคทั้ง 2 ประเทศ วันที่ 3-5 เม.ย. 2561 ณ โรงแรมเซ็นทารา โฮเทล แอนด์ คอนเวนชัน เซ็นเตอร์ อุดรธานี
ประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามและสนับสนุนเครือข่ายการดำเนินงานด้านวัณโรค รพ.ภาครัฐและเอกชน วันที่ 26 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมอโมร่า ท่าแพ จ.เชียงใหม่
 

 

 

สงวนลิขสิทธิ์ 2560 สำนักวัณโรค กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

สำนักวัณโรค เลขที่ 116 ถนนสุดประเสริฐ (ฝั่งขวา) แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กทม. 10120

โทรศัพท์ : 02-212-2279 แฟกซ์ : 02-212-1408