หน้าที่  1  |  2  |  3
แห่งแรกที่ใช้ AI ตรวจคัดกรองวัณโรคโดยเฉพาะ บนรถ Digital Mobile X-ray ” กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ร่วมมือกับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (Artificial Intelligence: AI) ช่วยแปลผลภาพรังสีทรวงอก เพื่อคัดกรองวัณโรคเบื้องต้น
กองวัณโรค จัดอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร เรื่อง โรคไวรัสโคโรนา-19 (COVID-19)
กองวัณโรค จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาดูแลรักษาผู้ป่วยวัณโรคดื้อยาหลายขนาน พร้อมแนะสูตรยารักษาระยะสั้นแบบใหม่
กองวัณโรค เป็นประธานเปิดตัวโครงการเพิ่มจำนวนการขึ้นทะเบียนวัณโรคในเขตชุมชนแออัดพื้นที่ กรุงเทพมหานคร
ประชุมเตรียมข้อมูลวัณโรครายงานองค์การอนามัยโลก
กิจกรรมพัฒนาการดำเนินงานตามแนวทาง 5ส และการลด คัดแยกขยะมูลฝอยภายในกองวัณโรค
คณะผู้เชี่ยวชาญการดูแลรักษาวัณโรคดื้อยาระดับประเทศ ร่วมประชุมกำหนดทิศทางการพัฒนาแผนการดำเนินงานวัณโรคดื้อยาปี 2563
กองวัณโรค ร่วมงานประชุมวิชาการ PMAC พร้อมนำผู้เชี่ยวชาญวัณโรค จากองค์การอนามัยโลก(WHO.)Harvard Medical School สถาบัน RIT Japan และนานาชาติ เข้าพบปลัดกระทรวงสาธารณสุข
กองวัณโรค จัดประชุมเชิงปฏิบัติการประเมินคุณภาพโรงพยาบาล ด้านการดูแลรักษาวัณโรค และการประเมินคุณภาพการป้องกันและรักษาวัณโรคในเรือนจำ
กองวัณโรค ร่วมกับ กองโรคไม่ติดต่อ กองโรคติดต่อทั่วไป สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง หน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรค X-RAY ค้นหาวัณโรค ในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือเพื่อตรวจสุขภาพผู้ขับขี่รถแท็กซี่
กองวัณโรค จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากร และเครือข่ายด้านการป้องกันควบคุมโรค
“ZERO นครศรีฯปลอดวัณโรค” นำร่อง อบรม อสม. รพ.สต. อำเภอสิชล สู่”เมืองไทยปลอดวัณโรค “ZERO TB Thailand”
เริ่มต้นสู่ปี 2563 กองวัณโรค ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในองค์กร
3 หน่วยงาน ผนึกกำลังความร่วมมือ เดินหน้าต่อตามโครงการ “บางกอกน้อยปลอดวัณโรค”
โครงการค้นหาผู้ป่วยวัณโรคในกลุ่มประชากรข้ามชาติในพื้นที่อนุภาคลุ่มแม่น้ำโขง “พื้นที่ชายแดนไทย-ลาว จังหวัดหนองคาย”
กรมควบคุมโรคเดินหน้าพัฒนาศักยภาพพยาบาลในเรือนจำด้านการควบคุมวัณโรค “สนับสนุนโครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์”
กองวัณโรค ร่วมรวมพลังประกาศเจตนารมณ์ฯ ภายใต้แนวคิด “กรมควบคุมโรคใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต DDC Zero Tolerance”
กองวัณโรค นิเทศ เยี่ยมเยือน และประสานความร่วมมือ การดำเนินงานควบคุมวัณโรค
กองวัณโรค ร่วมดำเนินการประเมินและติดตามผลการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการควบคุม ป้องกัน รักษาวัณโรคของสถานพยาบาล
กองวัณโรคเป็นเจ้าภาพ สวดมนต์ เจริญภาวนา ตามโครงการเสริมสร้างพลังคุณธรรม จริยธรรม
ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2562
ประชุมเพื่อชี้แจงรายละเอียดตัวชี้วัดและพิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการกองวัณโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
การประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานด้านวัณโรค ผ่าน Video Conference ภายใต้โครงการยุติปัญหาวัณโรคและเอดส์ด้วยชุดบริการ RRTTR 2 (Stop TB and AIDS through RRTTR : STAR 2)
กองวัณโรค ร่วมทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
การประชุมนิเทศติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานด้านวัณโรคในพื้นที่สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 อุบลราชธานี
พิธีเปิดกองวัณโรคอย่างเป็นทางการ ตามราชกิจจานุเบกษา
กองวัณโรค เข้าร่วมงานพร้อมแสดงความยินดี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมควบคุมโรค ประจำปี 2562 ครบรอบ 45 ปี กรมควบคุมโรค
กองวัณโรค จัดประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน เพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างกองวัณโรค
การประชุมเพื่อทดสอบการใช้เครื่องมือประเมินคุณภาพการควบคุม ป้องกัน รักษาวัณโรคของสถานพยาบาลและเรือนจำ
กองวัณโรค ร่วมอภิปราย หัวข้อ “AI กับการวินิจฉัยวัณโรคปอด” ในงานประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2562 ให้กับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขทั้งในและ นอกกระทรวงสาธารณสุข
กองวัณโรคร่วมกับสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช นำรถX-RAY “Digital X-Ray Mobile” ร่วมออกหน่วยบริการทางการแพทย์ ในค่ายรัตนรังสรรค์ และ ค่ายชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ คัดกรองวัณโรคในกลุ่มผู้สัมผัสในค่ายทหาร
กิจกรรม“ลดโรคติดต่อ คืนคนสุขภาพดี สู่สังคม”รณรงค์ป้องกันโรคติดต่อ
 

 

 

สงวนลิขสิทธิ์ 2560 กองวัณโรค กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

กองวัณโรค เลขที่ 116 ถนนสุดประเสริฐ (ฝั่งขวา) แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กทม. 10120

โทรศัพท์ : 02-212-2279 แฟกซ์ : 02-212-1408