หน้าที่  1  | 2  | 3
การอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประสานงานวัณโรค(PM TB)

 

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อัฒนาศักยภาพการสัมภาษณ์ผู้ป่วยในการค้นหาปัจจัยทางชีวจิตสังคมที่เกี่ยข้องกับการเกิดวัณโรคดื้อยาหลายขนานชนิดรุนแรงมาก
การประชุมติดตามการดำเนินงานเรื่องการค้นหาและรักษาการติดเชื้อวัณโรคระยะแฝงในบุคคลากรสาธารณะสุข
ประชุมเชิงปฏิบัติการมาตรฐานการป้องกันและดูแลรักษาวัณโรคในเรือนจำ
การอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานและการใช้เครื่องช๊อกหัวใจอัตโนมัติ(AED)ให้กับผู้บริหาร บุคลากร ลูกจ้าง กองวัณโรค
การประชุมเชิงปฏิบัติการค้นหาผู้ป่วยและผู้ติดเชื้อวัณโรคเพื่อยุติปัญหาวัณโรค(zero tb) วันที่ 15 สิงหาคม 2562
การประชุมเชิงปฏิบัติการค้นหาผู้ป่วยและผู้ติดเชื้อวัณโรคเพื่อยุติปัญหาวัณโรค(zero tb) 
โครงการกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้เรื่องวัณโรคสำหรับประชาชนทั่วไป ณ ห้องประชุม อาคาร5 สมาคมปราบวัณโรคฯ
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การใช้เครื่องเเละเก็บข้อมูลการสำรวจต้นทุนภาระค่าใช้จ่ายจากการรักษาพยาบาล ของผู้ป่วยวัณโรคในประเทศไทย ครั้งที่ 2
การประชุมเชิงปฎิบัติการพัฒนาเครือข่ายป้องกันควบคุมโรคเพื่อยุติปัญหาวัณโรค ระหว่างวันที่ 5-6 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ สีลม กรุงเทพมหานคร
ประชุมเตรียมการโครงการยุติวัณโรคในกลุ่มประชากรข้ามชาติในพื้นที่ลุ่มน้ำโขงกับหน่วยงานในพื้นที่อำเภอแม่สอด จ.ตาก
ประชุมเตรียมการโครงการยุติวัณโรคในกลุ่มประชากรข้ามชาติในพื้นที่ลุ่มน้ำโขงกับหน่วยงานในพื้นที่อำเภอแม่สอด จ.ตาก
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำและพัฒนาปรับปรุงคู่มือประเมินคุณภาพ การป้องกัน ควบคุม รักษาวัณโรคของสถานพยาบาล ณ โรงแรมบัดดี้ โอเรียนทอล ริเวอร์ไซด์ จังหวัดนนทบุรี
บุคลากรกองวัณโรคร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน และกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสภาพแวดล้อม กรมควบคุมโรค เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
สำนักวัณโรค ร่วมกับภาคีเครือข่ายนานาชาติ เดินหน้าผลักดัน พัฒนา เพิ่มศักยภาพ เร่งรัดดำเนินการหยุดยั้ง เพื่อยุติปัญหาวัณโรคของประเทศ Zero TB
พญ.ผลิน กมลวัทน์ ผอ.กองวัณโรค กรมควบคุมโรค
เข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานการยุติวัณโรคของประเทศไทย ในการประชุมนานาชาติ ณ กรุงจากาต้า ประเทศอินโดนีเซีย
งานประชุมวิชาการบุหรี่กับสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 18 “Tobacco and Lung Health”
สำนักวัณโรค ร่วมกับภาคีเครือข่ายนานาชาติ เดินหน้าผลักดัน พัฒนา เพิ่มศักยภาพ เร่งรัดดำเนินการหยุดยั้ง เพื่อยุติปัญหาวัณโรคของประเทศ Zero TB
สำนักวัณโรค ร่วมกับภาคีเครือข่ายนานาชาติ เดินหน้าผลักดัน พัฒนา เพิ่มศักยภาพ เร่งรัดดำเนินการหยุดยั้ง เพื่อยุติปัญหาวัณโรคของประเทศ Zero TB
สำนักวัณโรค ร่วมกับภาคีเครือข่ายนานาชาติ เดินหน้าผลักดัน พัฒนา เพิ่มศักยภาพ เร่งรัดดำเนินการหยุดยั้ง เพื่อยุติปัญหาวัณโรคของประเทศ Zero TB
สำนักวัณโรคร่วมจัดบูธนิทรรศการ และ X-RAY ปอดผู้ต้องขัง ในกิจกรรมแถลงข่าวเปิดโครงการ "คืนคนสุขภาพดี สู่สังคม"
สำนักวัณโรคร่วมจัดนิทรรศการในงานกรุงเทพฯ หยุดวัณโรค วันที่ 29 มีนาคม 2562 ณ หอศิปวัฒธรมแห่งกรุงเทพมหานคร
การประชุมสรุปผลการเฝ้าระวังการดื้อยาวัณโรคของประเทศไทย ครั้งที่ 5 และติดตามความครอบคลุมการส่งทดสอบการดื้อยาวัณโรค
Charity TB RUN 2019 ครั้งที่3 งานเดิน-วิ่งการกุศลวิ่งไปช่วยผู้ป่วยวัณโรคดื้อยาหลายขนานชนิดรุนแรงมาก
สธ.และทุกภาคส่วนร่วมรณรงค์“ถึงเวลายุติปัญหาวัณโรค”ในวันวัณโรคสากล
การอบรม “แนวทางการควบคุมวัณโรคประเทศไทย พ.ศ.2561” ภายใต้การสนับสนุนของโครงการกองทุนโลกด้านวัณโรค
พิธีลงนานคำรับรองปฏิบัตราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ประชุมเชิงปฏิบัติการเร่งรัดดำเนินงานค้นหาการติดเชื้อเอชไอวีและการเข้าถึงยาต้านไวรัสในผู้ป่วยวัณโรค
“สำนักวัณโรค ไม่ทนต่อการทุจริต” (Zero Tolerance) ประจำปี 2562 และ Big Cleaning Day
การอบรมแนวทางการป้องกันควบคุมวัณโรคตามแผนวัณโรคแห่งชาติ สำหรับผู้จัดการแผนงานวัณโรคระดับเขต
แพทย์หญิงผลิน กมลวัทน์ ผู้อำนวยการสำนักวัณโรคพร้อมด้วย Dr.Salmaan Keshvjee เข้าพบ นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค
แพทย์หญิงผลิน กมลวัทน์ ผู้อำนวยการสำนักวัณโรคพร้อมด้วย Dr.Salmaan Keshvjee เข้าพบคณะผู้บริหาร สคร. 11 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช
แพทย์หญิงผลิน กมลวัทน์ ผู้อำนวยการสำนักวัณโรค พร้อมด้วย Dr.Salmaan Keshvjee เข้าพบ นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
งานประชุม Executive High Impact Asian TB Regional Meeting ครั้งที่ 1วันที่ 27 พ.ย. 2561ณ กรุงนิวเดลี ประเทศอินเดีย 
อบรมเรื่อง “แนวทางการควบคุมวัณโรคประเทศไทย พ.ศ. 2561” ภายใต้การสนับสนุนของโครงการกองทุนโลกด้านวัณโรค ณ โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่
คณะผู้บริหารจากศูนย์ป้องกันควบคุมโรค สาธารณรัฐประชาชนจีน ( Chinese Center for Disease Control and Prevention ) เข้าเยี่ยม
การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบข้อมูลวัณโรค วันที่ 9 พ.ย. 2561 ณ ณ โรงแรมไอ เรสซิเดนท์ สิลม กรุงเทพมหานคร
การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบข้อมูลวัณโรค วันที่ 9 พ.ย. 2561 ณ ณ โรงแรมไอ เรสซิเดนท์ สิลม กรุงเทพมหานคร
อบรมแนวทางการควบคุมวัณโรคประเทศไทย พ.ศ. 2561” ภายใต้การสนับสนุนของโครงการกองทุนโลกด้านวัณโรคณ โรงแรมอีสติน มักกะสัน
อบรมแนวทางการควบคุมวัณโรคประเทศไทย พ.ศ. 2561” ภายใต้การสนับสนุนของโครงการกองทุนโลกด้านวัณโรค
ประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจคัดกรองเพื่อค้นหาผู้ติดเชื้อวัณโรคระยะแฝงของบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขในโรงพยาบาล ด้วยการตรวจหาระดับสาร Interferon-gamma ในเลือด
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อติดตามการขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัดคำรับรองปฏิบัติราชการของกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
สธ. ผนึกกำลัง พัฒนาบุคลากรขับเคลื่อนยุติวัณโรคในไทย" Unite to End TB Together We Can "
เสวนาหัวข้อ "ความท้าทายในการ ยุติวัณโรค ในประเทศไทย" (Challenges in Ending TB in Thailand)
“โครงการรณรงค์ประเทศไทยปลอดวัณโรค” วันอังคารที่ 10 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมกมลมาศ ชั้น 6 โรงแรมเดอะ สุโกศล กรุงเทพมหานคร
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะและเพิ่มศักยภาพบุคลากร ในการดำเนินงานตามมาตรการภายใต้แผนปฏิบัติการระดับชาติด้านการต่อต้านวัณโรค พ.ศ.2560-2564 ครั้งที่ 3
ประชุมเชิงปฏิบัติการเฝ้าระวังและการตรวจคัดกรองเพื่อค้นหาผู้ติดเชื้อวัณโรคของบุคลากรในโรงพยาบาลด้วยการตรวจหาระดับสาร Interferon-gammaในเลือด (Interferon-gamma release assay: IGRA)
ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานเพื่อบรรลุตัวชี้วัดการยุติปัญหาวัณโรคและเอดส์ด้วยชุดบริการ RRTTR 2 ปี พ.ศ. 2561-2563
ประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามและสนับสนุนเครือข่ายการดำเนินงานวัณโรคโรงพยาบาลภาครัฐนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุขและเอกชน
กระทรวงศึกษาธิการ และกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ประชุมหารือความร่วมมือในการดำเนินงานขับเคลื่อนงานวัณโรคในสถานศึกษา
ประชุมเชิ งปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้าง สมรรถนะและเพิ่มศักยภาพบุคล ากรในการดำเนินงานตามมาตรกา รภายใต้แผนปฏิบัติการระดับช าติด้านการต่อต้านวัณโรค
การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนศูนย์ปฏิบัติการยุติวัณโรคแห่งชาติ (National Operation Center for Ending TB : NOC-TB) ครั้งที่ 1/2561
พีธีลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการเพื่อเร่งรัดยุติวัณโรคและวัณโรคดื้อยาของประเทศไทย วันที่ 10 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร กระทรวงสาธารณสุข
การประชุมเพื่อพิจารณาแนวทางปฏิบัติป้องกันควบคุม
วัณโรคดื้อยาหลายขนานชนิดรุนแรงมาก วันที่ 1 พ.ค. 2561 ณ อาคาร 3 ชั้น 5 สำนักโรคติดต่อทั่วไป
ประชุมประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนารูปแบบแนวทางการดูแลรักษาผู้ป่วยวัณโรคที่ยากต่อการรักษาวัณโรคดื้อยาหลายขนานชนิดรุนแรง (Pre XDR-TB) และวัณโรคดื้อยาหลายขนานชนิดรุนแรงมาก (XDR-TB)
สำนักวัณโรคจัดกิจกรรมตักบาตรตอนเช้าและพิธีรดน้ำดำหัวขอพรผู้ใหญ่เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี 2561 วันที่ 20 เม.ย. 2561 ณ สำนักวัณโรค
การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเสริมศักยภาพการบริหารจัดการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด วันที่ 19 เม.ย. 2561 ณ โรงแรมดีวาน่า พลาซ่า อ.เมือง จ.กระบี่
การประชุมการหาแนวทางการดำเนินงานช่วยเหลือด้านสังคมเศรษฐกิจแก่ผู้ป่วยวัณโรค วันที่ 5 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 6 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
ประชุมวัณโรคแห่งชาติไทย-ลาว เพื่อทบทวนแผนงานวัณโรคทั้ง 2 ประเทศ วันที่ 3-5 เม.ย. 2561 ณ โรงแรมเซ็นทารา โฮเทล แอนด์ คอนเวนชัน เซ็นเตอร์ อุดรธานี
ประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามและสนับสนุนเครือข่ายการดำเนินงานด้านวัณโรค รพ.ภาครัฐและเอกชน วันที่ 26 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมอโมร่า ท่าแพ จ.เชียงใหม่
 

 

 

สงวนลิขสิทธิ์ 2560 กองวัณโรค กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

กองวัณโรค เลขที่ 116 ถนนสุดประเสริฐ (ฝั่งขวา) แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กทม. 10120

โทรศัพท์ : 02-212-2279 แฟกซ์ : 02-212-1408