อัพเดตข่าวสาร : "24 มีนาคม วันวัณโรคโลก World Tuberculosis Day"
24 มีนาคม วันวัณโรคสากล 2567
กิจกรรมทั้งหมดคลิก
     ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาออกแบบและผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบเสื้อและกระเป๋าผ้ากระสอบ
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์สื่อสารและอุปกรณ์ต่อพ่วงและอุปกรณ์สำรองข้อมูลสำหรับ "โครงการการสำรวจความชุกของวัณโรคระดับชาติในประเทศไทย ครั้งที่ 5 จำนวน 6 รายการ"
เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) จำนวน ๓๐ เครื่องสำหรับใช้กับเครื่องตรวจวิเคราะห์เชื้อวัณโรคและการดื้อยาแบบอัตโนมัติฯ (GeneXpert)
ประกาศเผยแพร่ราคากลาง โครงการซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) จำนวน ๓๐ เครื่อง สำหรับใช้กับเครื่องตรวจวิเคราะห์เชื้อวัณโรคและการดื้อยาแบบอัตโนมัติฯ (GeneXpert)
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่ จำนวน ๒๖ เครื่อง สำหรับใช้ในโครงการสำรวจความชุกของวัณโรคระดับชาติในประเทศไทย ครั้งที่ ๕ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศราคากลาง โครงการซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่ จำนวน 26 เครื่อง สำหรับใช้ในโครงการสำรวจความชุกของวัณโรคระดับชาติในประเทศไทย ครั้งที่ 5
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โครงการจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) จำนวน ๓๐ เครื่อง สำหรับใช้กับเครื่องตรวจวิเคราะห์เชื้อวัณโรคและการดื้อยาแบบอัตโนมัติฯ (GeneXpert) โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โครงการจัดซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่ จำนวน ๒๖ เครื่อง สำหรับใช้ในโครงการสำรวจความชุกของวัณโรคระดับชาติในประเทศไทย ครั้งที่ ๕ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศราคากลางซื้อยารักษาวัณโรค จำนวน 6 รายการ
ประกาศแผนการจัดซื้อยารักษาวัณโรค จำนวน 6 รายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมบำรุงเครื่อง Gene Xpert
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาLicense โปรแกรม Tableau จำนวน 2 รายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างเหมาออกแบบและผลิตสื่อประชาสัมพันธ์กองวัณโรคในรูปแบบขวดน้ำดื่ม พร้อมบรรจุน้ำดื่ม จำนวน ๕,๐๐๐ ขวด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องปริ้นเตอร์สำหรับเครื่อง GeneXpert
ราคากลางเครื่องเพาะเชื้อ Mycobacteria แบบอัตโนมัติ
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ เครื่องเพาะเชื้อ Mycobacteria แบบอัตโนมัติ จำนวน ๑ เครื่อง
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อระบบ Access Control Platform ระบบสแกนใบหน้า ลายนิ้วมือ และประทับตรา ลงเวลาทำงาน
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาเช่าห้องประชุม 18 ตุลาคม 2565
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาบริการตรวจเลือด ปีงบประมาณ2566
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่และทรัพย์สินกองวัณโรค จำนวน 6 เดือน ปีงบประมาณ 2566
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างดูแลบำรุงลิฟต์โดยสาร จำนวน 1 เครื่อง
ประกาศผู้ชนะเสนราคาซื้อครุภัณฑ์ตู้เก็บเอกสาร จำนวน 6 ตู้
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างกำจัดปลวก มด แมลงสาป และหนู ปีงบประมาณ 2566
ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวนราคากลางสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินเกิน 500,000 บาท
ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวนราคากลางสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินเกิน 500,000 บาท
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้ในการจัดส่งชุดน้ำยาตรวจเชื้อวัณโรค
ประกาศ TOR โครงการจ้างปรับปรุงพื้นถนนหน้าอาคารกองวัณโรค
จ้างบริการและบำรุงรักษาเครื่องวิเคราะห์เชื้อวัณโรคและดื้อยาแบบอัตโนมัติด้วยเทคนิค LPA 11 ชุด
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจ้างปรับปรุงพื้นถนนหน้าอาคารดารานนท์ กองวัณโรค
ประกาศเผยแพร่แผนการจ้างปรับปรุงพื้นถนนหน้าอาคารดารานนท์ กองวัณโรค
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาขนส่งชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์เชื้อวัณโรค วัสดุวิทยาศาสตร์ ยารักษาวัณโรค หมึกพิมพ์รวมทั้งสิ่งตีพิมพ์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้ในการจัดส่งชุดน้ำยาตรวจเชื้อวัณโรค
ข้อมูลสำคัญในสัญญา จ้างบำรุงรักษา และเปลี่ยนอะไหล่เครื่องกรองน้ำปราศจากไอออน
ประกาศผู้ชนะซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ สำหรับถ่ายทำวีดิทัศและโสตทัศนูปกรณ์
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อครุภัณฑ์โฆษณา
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาถังดับเพลิง จำนวน 10 ถัง
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จัดซื้อถังดับเพลิง จำนวน 10 ถัง
TOR จัดซื้อถังดับเพลิง จำนวน 10 ถัง
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา เช่าห้องประชุมและ LCD ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2565
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา เช่าห้องประชุมและ LCD ในวันที่ 19 - 20 กรกฎาคม 2565
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ วันที่ 18 และ 20 กรกฎาคม 2565
จ้างบำรุงรักษา และเปลี่ยนอะไหล่เครื่องกรองน้ำปราศจากไอออน
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา เช่าห้องประชุม และเครื่อง LCD ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2565
ราคากลางจ้างบริการและบำรุงรักษาเครื่อง LPA
TOR จ้างบริการและบำรุงรักษาเครื่อง LPA จำนวน 11
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างบำรุงรักษาเครื่องตรวจหาสารพันธุกรรมความไวสูง18072565
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างบำรุงรักษาเครื่อง Tape Station
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างดุแลบำรุงรักษาเครื่องตรวจหาสารพันธุกรรมความไวสูง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าห้องประชุมและเครื่องLCD เพื่อใช้ในการประชุมความร่วมมือระหว่างประเทศไทย-ลาว ในวันที่ 19 - 20 กรกฏาคม 2565
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา การจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ (ตู้) พร้อมพนักงานขับรถ จำนวน 2 คัน ในวันที่ 18 และ 20 กรกฏาคม 2565
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่อง Tape Station
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงพื้นถนนหน้าอาคารเจริญดารานนท์ กองวัณโรค
จ้างสอบเทียบเครื่องตรวจวิเคราะห์เชื้อวัณโรคและการดื้อยาแบบอัตโนมัติ ด้วยเทคนิค Real time Polymerase Chain Reaction (Real - time PCR) พร้อมอุปกรณ (GeneXpert) จำนวน 141 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียดสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาสอบเทียบเครื่องมือ จำนวน 11 รายการ
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื่อวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้ในการจัดส่งชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์เชื้อวัณโรค
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องไฮบริไดเชชั้น
รายละเอียดสาระสำคัญในสัญญา จ้างติดตั้งเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง
รายละเอียดสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 13 รายการ
รายละเอียดสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ
รายละเอียดสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 งาน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ
ประกาศผู้ชาะการเสนอราคาจ้างติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 3 จำนวน 2 เครื่อง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 งาน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาสอบเทียบเครื่องมือ จำนวน 11 รายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 13 รายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์ Network
รายละเอียดสาระสำคัญในสัญญา ซื้ออุปกรณ์ Network
ประกาศราคากลางการจ้างบำรุงรักษาเครื่องตรวจหาสารพันธุกรรมความไวสูงยี่ห้อ illumina รุ่น miseq system
ประกาศเผยแพร่รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะการจ้างบำรุงรักษาเครื่องตรวจหาสารพันธุกรรมความไวสูงยี่ห้อ illumina รุ่น miseq system
รายละเอียดสาระสำคัญในสัญญา จ้างออกแบบและผลิตสื่อประชาสัมพันธ์นิทรรศการความรู้ด้านวัณโรค จำนวน 1 งาน
รายละเอียดสาระสำคัญในสัญญาจ้างปรับปรุงระบบท่อน้ำประปากองวัณโรค จำนวน 1 แห่ง
รายละเอียดสาระสำคัญในสัญญาจ้างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องตรวจวิเคราะห์เชื้อวัณโรคและการดื้อยาแบบอัตโนมัติ จำนวน 102 เครื่อง
ประกาศเแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
รายละเอียดสาระสำคัญในสัญญาซื้อครุภัณฑ์ เต็นท์ผ้าใบพร้อมติดตั้ง จำนวน 5 หลัง
รายละเอียดสาระสำคัญในสัญญาจ้างเหมาผลิตและติดตั้งตู้อะคริลิค จำนวน 2 ตู้
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาผลิตและติดตั้งตู้อะคริลิค จำนวน 2 ตู้
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เต็นท์ผ้าใบพร้อมติดตั้ง จำนวน 5 หลัง
ประกาศเผยแพร่ประกวดราคาจ้างปรับปรุงพื้นถนนหน้าอาคารเจริญดารานนท์ กองวัณโรค จำนวน 1 แห่ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงระบบท่อน้ำประปากองวัณโรค จำนวน 1 แห่ง
ประกาศร่าง TOR จ้างปรับปรุงพื้นถนนหน้าอาคารกองวัณโรค
ร่างประกาศและร่างเอการประกวดราคาจ้างปรับปรุงพื้นถนนหน้าอาคารเจริญดารานนท์ กองวัณโรค จำนวน 1 แห่ง
ประกาศรายละเอียดคุณลักษณะ จ้างปรับปรุงระบบท่อน้ำประปากองวัณโรค จำนวน 1 แห่ง
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดจ้างปรับปรุงพื้นถนนหน้าอาคารเจริญดารานนท์ กองวัณโรค
ประกาศ TOR โครงการจ้างปรับปรุงพื้นถนนหน้าอาคารกองวัณโรค
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างปรับปรุงพื้นถนนหน้าอาคาร กองวัณโรค
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถยนต์ ปรับอากาศ ขนาด 10 ที่นั่ง จำนวน 2 คัน จำนวน 3 วัน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสาร ปรับอากาศทรงสูง ขนาด 10 ที่นั่ง จำนวน 2 คัน จำนวน 3 วัน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถยนต์ ปรับอากาศ จำนวน 1 งาน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถยนต์ ปรับอากาศ จำนวน 2 คัน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถยนต์ ปรับอากาศ จำนวน 2 คัน
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ พร้อมพนักงานขับรถ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์แบบฟอร์มการค้นหาผู้ป่วนวัณโรคในผู้ไม่มีสัญชาติไทยจำนวน 2,000 แผ่น
รายละเอียดสาระสำคัญในสัญญาจ้างพิมพ์แบบฟอร์มการค้นหาผู้ป่วยวัณโรคในผู้ไม่มีสัญชาติ จำนวน 2,000 แผ่น
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องตรวจวิเคราะห์เชื้อวัณโรคและการดื้อยาแบบอัตโนมัติ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องเพาะเชื้อ
ประกาศรายละเอียดสาระสำคัญในสัญญาเรื่องจ้างเหมาพิมพ์สติกเกอร์ฉลากติดซองยา จำนวน 2 รายการ
งประกาศรายละเอียดสาระสำคัญในสัญญาเรื่อง ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาพิมพ์สติกเกอร์ฉลากติดซองยา จำนวน 2 รายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องสำรองไฟฟ้า(UPS) สำหรับเครื่องตรวจวิเคราะห์เชื้อวัณโรคดื้อยาแบบอัตโนมัติ(GeneXpert)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาขนสุงชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์เขื้อวัณโรค (Cartridge for MTB/RIF) เป็นเงิน 500,000 บาท
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญญาในสัญญาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์จำนวน 5 รายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 10 รายการ วงเงินงบประมาณ 2,349,390 บาท
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 10 รายการ วงเงินงบประมาณ 2,349,390 บาท
ประกาศเผยเเพร่รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะจ้างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องตรวจวิเคราะห์เชื้อวัณโรคเเละการดื้อยาเเบบอัตโนมัติ ด้วยเทคนิค Real-time PCR พร้อมอุปกรณ์ GeneXpert จำนวน 141 เครื่อง
ประกาศเผยเเพร่รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะจ้างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องตรวจวิเคราะห์เชื้อวัณโรคเเละการดื้อยาเเบบอัตโนมัติ ด้วยเทคนิค Real-time PCR พร้อมอุปกรณ์ GeneXpert จำนวน 102 เครื่อง
ประกาศเผยเเพร่ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 4 รายการ
ประกาศเผยเเพร่ยกเลิกรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ
ประกาศเผยเเพร่ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 5 รายการ
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 จ้างสอบเทียมเครื่องตรวจวิเคราะห์เชื้อวัณโรคเเละการดื้อยา เเบบอัตโนมัติ ด้วยเทคนิค Real-time PCR พร้อมอุปกรณ์ GeneXpert จำนวน 141 เครื่อง
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 โครงการจ้างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องตรวจวิเคราะห์เชื้อวัณโรคเเละการดดื้อยาเเบบอัตโนมัติ ด้วยเทคนิค Real-time PCR พร้อมอุปกรณ์ GeneXpert จำนวน 102 เครื่อง
ประกาศเผยแพร่รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะน้ำยาวิทยาศาสตร์ จำนวน 5 รายการ
ประกาศเผยเเพร่เเผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างปรับปรุงพื้นถนนหน้าอาคารเจริญดารานนท์ กองวัณโรค จำนวน 1 เเห่ง
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง กำหนดราคากลางซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 5 รายการ
ประกาศเผยเเพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 30 รายการ
ประกาศเผยแพร่ราคากลางจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 10 รายการ
ประกาศเผยเเพร่รายละเอียดคุณลักษณะจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 10 รายการ
ประกาศเผยแพร่ราคากลางจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 30 รายการ
ประกาศเผยเเพร่รายละเอียดคุณลักษณะจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 30 รายการ
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง กำหนดราคากลางซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 10 รายการ
ประกาศเผยเเพร่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ
ประกาศเผยเเพร่ราคากลางจัดซื้อยารักษาวัณโรค 6 รายการ
ประกาศรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะจัดซื้อยารักษาวัณโรค 6 รายการ
ประกาศเผยเเพร่ราคากลางจัดซื้อยาน้ำยาทูเบอร์คูลิน
ประกาศรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะจัดซื้อน้ำยาทูเบอร์คูลิน พีพีดี
ประกาศราคากลางจ้างปรับปรุงซ่อมเเซมทาสีภายนอกอาคารกองวัณโรค
ประกาศร่าง TOR โครงการจ้างปรับปรุงซ่อมเเซมทาสีภายอาคารกองวัณโรค
ประกาศราคากลางซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ
ประกาศเผยเเพร่รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 4 รายการ โดยวิธี e-bidding
ประกาศเผยแพร่การจ้างปรับปรุงซ่อมทาสีภายนอกอาคาร โดยวิธีคัดเลือก
ประกาศเผยแพร่ตารางเเสดงราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องปรับอากาศ จำนวน 15 เครื่อง
ประกาศเผยเเพร่รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานรายการเครื่องปรับอากาศ จำนวน 15 เครื่อง
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ2565 จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการเครื่องปรับอากาศ เเบบแยกส่วน เเบบตั้งพื้นหรือเเบบเเขวน ขนาด 36,000 บีทียู จำนวน 15 เครื่อง

     แบบฟอร์มดาวน์โหลด
สมุดทะเบียนผู้ป่วยวัณโรค (TB Register)TB03
ใบขอส่งตรวจ QuantiFERON TB Gold Plus
- แบบฟอร์มคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี-2562
- แบบฟอร์มเอกสาร หลักฐานเอกสารการเบิกเครื่องโทรศัพท์มือถือพร้อมเบอร์   (Mobile DOT)
- แบบคัดกรองผู้มีอาการสงสัยวัณโรคปอด ผู้ติดเชื้อเอชไอวี
- แบบคัดกรองผู้มีอาการสงสัยวัณโรคปอด ผู้ป่วยทั่วไป/ผู้อาศัยในสถานสงเคราะห์/สถานพินิจ/ ผู้สัมผัส/กลุ่มเสี่ยง/HCW
- แบบบันทึกผู้รับบริการสังคมสงเคราะห์ผู้ป่วยวัณโรค/ผู้ป่วยวัณโรคดื้อยา
- รายละเอียดตัวชี้วัดและแนวทางการตรวจราชการ พร้อมแบบรายงานการตรวจราชการระดับจังหวัด ระดับเขตสุขภาพของตัวชี้วัดอัตราความสำเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่และกลับเป็นซ้ำ ประจำปีงบประมาณ 2560

 

     เอกสารการประชุม
ประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจคัดกรองเพื่อค้นหาผู้ติดเชื้อวัณโรคระยะแฝงของบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขในโรงพยาบาล ด้วยการตรวจหาระดับสาร Interferon-gamma ในเลือด วันที่ 20 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมรามาดา พลาซา แม่น้ำ ริเวอร์ไซด์
ประชุมเชิงปฏิบัติการเฝ้าระวังและการตรวจคัดกรองเพื่อค้นหาผู้ติดเชื้อวัณโรคของบุคลากรในโรงพยาบาล ด้วยการตรวจหาระดับสาร Interferon-gamma ในเลือด วันที่ 19 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมแม่น้ำรามาดาพลาซ่าริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร
ประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามและสนับสนุนเครือข่ายการดำเนินงานวัณโรคโรงพยาบาลภาครัฐนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุขและเอกชน วันที่ 6 - 7 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมแม่น้ำรามาดาพลาซ่าริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร
เอกสารประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายเร่งรัดคัดกรองค้นหาผู้ป่วยวัณโรคในผู้ติดเชื้อเอชไอวีและกลุ่มเสี่ยง ตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข 2561 วันที่ 5-7 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมแม่น้ำ รามาดาพลาซา
เอกสารการประชุมเชิงปฏิบัติการควบคุมวัณโรคแห่งชาติ สำหรับผู้ประสานงานวัณโรคระดับเขต วันที่ 6 - 8 ธ.ค. 2560 ณ โรงแรมแม่น้ำรามาดาพลาซาริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ
เอกสารอบรมเชิงปฏิบัติการอ่านภาพรังสีทรวงอกสำหรับแพทย์ วันที่ 1 ธ.ค. 2560 ณ โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ
ประชุมเชิงปฏบัติการเพื่อจัดทำแนวทางการดำเนินงานป้องกันควบคุมวัณโรคดื้อยาหลายขนานชนิดรุนแรงมาก ภายใต้พระราชบญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.๒๕๕๘ และประสานงานแนวทางความรวมมือกับหน่วยงานเครือข่ายในการขับเคลื่อนการดำเนินงานวัณโรค ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561ระหว่างวันที่ 8 – 10 พฤศจิกายน  2560 เวลา 08.30–16.30 น. ณ โรงแรมแม่น้ำ รามาดาพลาซา กรงเทพมหานคร
เอกสารการประชุมนำเสนอสำนักงบประมาณ และ กองแผนงาน วันที่ 7 พ.ย. 2560
เอกสารการประชุมเชิงปฏิบัติการบริหารจัดการแผนงานป้องกัน และควบคุมวัณโรค และการใช้ประโยชน์ข้อมูลวัณโรค วันที่ 11-13 ก.ย. 2560 ณ โรงแรมนารายณ์ สีลม กรุงเทพฯ
เอกสารการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำแผนปฏิบัติราชการยุติวัณโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ระหว่าง วันที่ 6-7 ก.ค. 2560 ณ โรงแรมรามาดา พลาซ่า แม่น้ำริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ
เอกสารประกอบการประชุมๆแผนงานวัณโรค วันที่ 1-2 มิ.ย. 2560
ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง เครื่องข่ายยุติวัณโรค วันที่ 16 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมแม่น้ำรามาดา พลาซา
เอกสารประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงกายุติปัญหาวัณโรคและเอดส์ด้วยชุดบริการ RRTTR ระหว่างผู้รับทุนรอง(SR)และหน่วยงานรับทุนย่อย(SSR) ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 2-4 พ.ย. 2559 ณ โรงแรมบางแสนเฮอริเทจ จ.ชลบุรี
เอกสารอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์ในการป้องกันควบคุมวัณโรคและวัณโรคดื้อยาอ ระหว่างวันที่ 21-22 กันยายน 2559 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น
 

 

     ประกาศสมัครงาน
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว นักเทคนิคการแพทย์ (Medical technologist) จำนวน ๔ อัตรา
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารจัดการโครงการ
ประกาศผลสอบ นักจัดการงานทั่วไป
ประกาศผลสอบ ผู้ประสานงาน ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประกาศรับสมัครผุู้ประสานงานด้านการเงิน
ผลสอบลูกจ้างตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารจัดการโครงการ
ประกาศ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (ตำแหน่งที่จะจ้างธุรการห้องปฏิบัติการ จำนวน ๑ อัตรา)
ประกาศ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา)
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งผู้ประสานงานด้านบริหารจัดการแผนงานโครงการและการติดตามประเมินผล (ด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ) จำนวน ๑ อัตรา
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินช่วยเหลือต่างประเทศ
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง และลูกจ้างชั่วคราวเงินช่วยเหลือต่างประเทศ
ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ โครงการกองทุนโลก ด้านวัณโรค
ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ โครงการกองทุนโลก ด้านวัณโรค
ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกของลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติงานโครงการสำรวจความชุกของวัณโรคระดับชาติในประเทศไทยภายใต้การสนับสนุนงบประมาณโครงการยุติปัญหาวัณโรคและเอดส์ ด้วยชุดบริการ RRTTPR พ.ศ.๒๕๖๔ - ๒๕๖๖ (STOP TB and AIDS through RRTTPR year 2021-2023)
ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งผู้ช่วยทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติงานโครงการยุติปัญหาวัณโรคและเอดส์ด้วยชุดบริการ RRTTPR ปี ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖ (STAR 2021 - 2023)
ประกาศรับสมัครงานลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกการย้ายหรือรับโอน ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ระดับปฏิบัติการหรือชำนาญการ จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับปฏิบัติการหรือชำนาญการ จำนวน 1 อัตรา
ประกาศรับย้ายหรือรับโอน ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ ระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน 1 ตำแหน่ง
ประกาศรับย้ายหรือรับโอน ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ ระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน 1 ตำแหน่ง
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติงานโครงการยุติปัญหาวัณโรคและเอดส์ด้วยชุดบริการ RRTTPR ปี ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖ (STAR 2021 - 2023)
ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินบุคคลหรือรับย้ายหรือโอน ให้มาตำแหน่งที่ว่าง 2 อัตรา
ประกาศรับย้ายหรือรับโอน ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ระดับปฏิบัติการหรือชำนาญการ จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับปฏิบัติการหรือชำนาญการ จำนวน 1 อัตรา
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ จำนวน 5 อัตรา
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติงานโครงการยุติปัญหาวัณโรคเเละเอดส์ด้วยชุดบริการ RRTTPR ปี 2564-2566 ตำแหน่งโปรเเกรมเมอร์ จำนวน 1 อัตรา
ประกาศรับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อรับย้ายหรือรับโอนให้มาตำเเหน่งที่ว่าง ตำเเหน่งนักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 2 อัตรา
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติงานโครงการยุติปัญหาวัณโรคเเละเอดส์ด้วยชุดบริการ RRTTPR ปี 2564-2566 ตำแหน่งโปรเเกรมเมอร์ และตำแหน่งโปรเเกรมเมอร์ควบคุมเเละดูแลระบบ
ประกาศรับย้ายหรือโอน ตำเเหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ระดับปฏิบัติการ หรือ ระดับชำนาญการ
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติงานโครงการยุติปัญหาวัณโรคเเละเอดส์ด้วยชุดบริการ RRTTPR ตำแหน่งนักเทคนิคการเเพทย์
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติงานโครงการยุติปัญหาวัณโรคเเละเอดส์ด้วยชุดบริการ RRTTPR ตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการโครงการกองทุนโลก ด้านวัณโรค
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติงานโครงการยุติปัญหาวัณโรคเเละเอดส์ด้วยชุดบริการ RRTTPR ปี 2564-2566 ตำแหน่งนักรังสีการเเพทย์ เเละพนักงานขับรถหน่วยเอกซเรย์เคลื่อนที่
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติงานโครงการยุติปัญหาวัณโรคเเละเอดส์ด้วยชุดบริการ RRTTPR ตำแหน่งนักเทคนิคการเเพทย์ เเละผู้ช่วยผู้จัดการโครงการกองทุนโลก ด้านวัณโรค
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติงานโครงการยุติปัญหาวัณโรคเเละเอดส์ด้วยชุดบริการ RRTTPR ตำแหน่งนักเทคนิคการเเพทย์ เเละพนักงานขับรถยนต์
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติงานโครงการยุติปัญหาวัณโรคเเละเอดส์ด้วยชุดบริการ RRTTPR 3 ตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการโครงการกองทุนโลก ด้านวัณโรค เเละตำเเหน่งผู้ประสานงานด้านบริหารจัดการสารสนเทศเเละการจัดการคลังสินค้า (Storekeeper)
ประกาศรายชื่อผู้สมัครคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการขึ้นเเต่งตั้งให้ดำรงตำเเหน่งในระดับที่สูงขึ้น ตำเเหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการขึ้นเเต่งตั้งให้ดำรงตำเเหน่งในระดับที่สูงขึ้น ในตำเเหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน 1 ตำเเหน่ง
ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานโครงการยุติปัญหาวัณโรคเเละเอดส์ด้วยชุดบริการ RRTTPR ตำแหน่งนักเทคนิคการเเพทย์ เเละผู้ประสานงานด้านบริหารจัดการแผนงานโครงการเเละการติดตามประเมินผล
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติงานโครงการยุติปัญหาวัณโรคเเละเอดส์ด้วยชุดบริการ RRTTPR ปี 2564-2566 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่โปรเเกรมเมอร์ จำนวน 2 อัตรา
ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างจ้างเหมาบริการ ตำเเหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ เพื่อปฏิบัติงานที่กลุ่มงานวิจัยเเละพัฒนาการรักษาวัณโรค
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างจ้างเหมาบริการ ตำเเหน่งเจ้าหน้าที่บริหารเเละจัดการข้อมูลการสื่อสารด้านวัณโรค
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติงานโครงการยุติปัญหาวัณโรคเเละเอดส์ด้วยชุดบริการ RRTTPR ตำแหน่งนักเทคนิคการเเพทย์ เเละผู้ประสานงานด้านบริหารจัดการแผนงานโครงการเเละการติดตามประเมินผล
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างจ้างเหมาบริการ ตำเเหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ เพื่อปฏิบัติงานที่กลุ่มวิจัยเเละพัฒนาการรักษาวัณโรค กองวัณโรค
ประกาศรายชื่อผู้สมัครคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ โครงการกองทุนโลก ด้านวัณโรค ตำเเหน่งนักเทคนิคการเเพทย์ เเละตำเเหน่งผู้ประสานงานด้านบริหารจัดการฯ
ประกาศรายชื่อผู้สมัครคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการขึ้นเเต่งตั้งให้ดำรงตำเเหน่งในระดับที่สูงขึ้น ตำเเหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ โครงการกองทุนโลก ด้านวัณโรค (TEAM)
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติงานโครงการยุติปัญหาวัณโรคเเละเอดส์ด้วยชุดบริการ RRTTPR ตำแหน่งนักเทคนิคการเเพทย์ 7 ตำเเหน่ง เเละผู้ประสานงานด้านบริหารจัดการแผนงานโครงการเเละการติดตามประเมินผล 2 ตำเเหน่ง
ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการขึ้นเเต่งตั้งให้ดำรงตำเเหน่งในระดับที่สูงขึ้น ในตำเเหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน 1 ตำเเหน่ง
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ จำนวน 2 ตำเเหน่ง ตำเเหน่งผู้ประสานงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างเเละบริหารจัดการพัสดุเวชภัณฑ์ เเละตำเเหน่งผู้ประสานงานด้านบริหารจัดการเเละประสานแผนงาน
ประกาศรับสมัครบุคคลสอบคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำเเหน่งนักจัดการงานทั่วไป เพื่อปฏิบัติงานที่กลุ่มบริหารทั่วไป กองวัณโรค
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างจ้างเหมาบริการ ตำเเหน่งนักจัดการงานทั่วไป เพื่อปฏิบัติงานที่กลุ่มวิจัยและพัฒนาการรักษาวัณโรค กองวัณโรค
ประกาศรับสมัครบุคคลสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างจ้างเหมาบริการ ตำเเหน่งนักจัดการงานทั่วไป เพื่อปฏิบัติงานที่กลุ่มวิจัยและพัฒนาการรักษาวัณโรค กองวัณโรค
ประกาศรับสมัครบุคคลสอบคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำเเหน่งวิศวกรไฟฟ้า เพื่อปฏิบัติงานที่กลุ่มวิจัยและพัฒนาการรักษาวัณโรค กองวัณโรค
ประกาศรับสมัครบุคคลสอบคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำเเหน่งนักจัดการงานทั่วไป เพื่อปฏิบัติงานที่กลุ่มบริหารทั่วไป กองวัณโรค
ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างจ้างเหมาบริการ ตำเเหน่งผู้ประสานงานเเละกำกับติดตามโครงการ การสำรวจค่าใช้จ่ายการรักษาของผู้ป่วยวัณโรคในประเทศไทย
ประกาศผลการเเข่งขันได้ของพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำเเหน่งนักจัดการงานทั่วไป
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำเเหน่งนักจัดการงานทั่วไป
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำเเหน่งนักจัดการงานทั่วไป เพื่อปฏิบัติงานที่กลุ่มปฏิบัติการป้องกันควบคุมโรค กองวัณโรค
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติงานโครงการกองทุนโลก ด้านวัณโรค รอบ NFR ตำแหน่งผู้ประสานงานด้านบริหารจัดการคลังสินค้า
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างจ้างเหมาบริการ ตำเเหน่งผู้ประสานงานเเละกำกับติดตามโครงการ การสำรวจค่าใช้จ่ายการรักษาของผู้ป่วยวัณโรคในประเทศไทย
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติงานโครงการกองทุนโลก ด้านวัณโรค รอบ NFR ตำแหน่งเภสัชกร
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานห้องปฎิบัติการ
ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ โครงการกองทุนโลก ด้านวัณโรค รอบ NFR ตำแหน่งเจ้าหน้าที่โปรแกรมเมอร์
ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ โครงการกองทุนโลก ด้านวัณโรค รอบ NFR ตำแหน่งผู้ประสานงานด้านบริหารจัดการสารสนเทศและการจัดการคลังสิ้นค้า (storekeeper)
ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ โครงการกองทุนโลก ด้านวัณโรค รอบ NFR ตำแหน่งเจ้าหน้าที่โปรแกรมเมอร์
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ
ประกาศรายชื่อผู้สมัครคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่โปรแกรมเมอร์
รับสมัครคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ระดับชำนาญการพิเศษ)
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง ตำแหน่งนักจัดการทั่วไป และ ตำแหน่งคนสวน
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งผู้ประสานงานด้านบริหารจัดการด้านสารสนเทศและการจัดการคลังสินค้า(Storekeepee)
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติงานโครงการกองทุนโลกด้านวัณโรค ตำแหน่งเจ้าหน้าที่โปรแกรมเมอร์ 2 อัตรา
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติงานโครงการกองทุนโลกด้านวัณโรครอบ NFR ตำแหน่งผู้ประสานงานด้านการเงิน 1 อัตรา
- รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งผู้ประสานงานและกำกับติดตามโครงการสำรวจต้นทุน ภาระค่าใช้จ่ายจากการรักษาพยาบาลของผู้ป่วยวัณโรคในประเทศไทย
 
 
วีดีโอทัั้งหมด   

 

 

สงวนลิขสิทธิ์ 2560 กองวัณโรค กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

กองวัณโรค เลขที่ 116 ถนนสุดประเสริฐ (ฝั่งขวา) แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กทม. 10120

โทรศัพท์ : 02-212-2279 แฟกซ์ : 02-212-1408