อัพเดตข่าวสาร : รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลากรเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ ประกาศ ณ วันที่ 2 เม.ย. 2561
พีธีลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการเพื่อเร่งรัดยุติวัณโรคและวัณโรคดื้อยาของประเทศไทย วันที่ 10 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร กระทรวงสาธารณสุข
การประชุมเพื่อพิจารณาแนวทางปฏิบัติป้องกันควบคุม
วัณโรคดื้อยาหลายขนานชนิดรุนแรงมาก วันที่ 1 พ.ค. 2561 ณ อาคาร 3 ชั้น 5 สำนักโรคติดต่อทั่วไป
ประชุมประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนารูปแบบแนวทางการดูแลรักษาผู้ป่วยวัณโรคที่ยากต่อการรักษาวัณโรคดื้อยาหลายขนานชนิดรุนแรง (Pre XDR-TB) และวัณโรคดื้อยาหลายขนานชนิดรุนแรงมาก (XDR-TB)
สำนักวัณโรคจัดกิจกรรมตักบาตรตอนเช้าและพิธีรดน้ำดำหัวขอพรผู้ใหญ่เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี 2561 วันที่ 20 เม.ย. 2561 ณ สำนักวัณโรค
กิจกรรมทั้งหมดคลิก  
   ข่าวสารสำนักวัณโรค
- ประกาศ ด้วยกรมควบคุมโรค โดยสำนักวัณโรค จะดำเนินการจ้างเหมาเจ้าหน้าที่จัดการข้อมูล ประกาศ ณ วันที่ 14 ก.พ. 2561
- ประกาศสำนักวัณโรค ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลากรเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ ประกาศ ณ วันที่ 12 ก.พ. 2561
- ประกาศ ด้วยกรมควบคุมโรค โดยสำนักวัณโรค จะดำเนินการจ้างเหมานักจัดการทั่วไป ประกาศ ณ วันที่ 31 ม.ค. 2561
- ประกาศ ด้วยกรมควบคุมโรค โดยสำนักวัณโรค จะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างทำป้ายศูนย์ปฏิบัติการยุติวัณโรคแห่งชาติ ประกาศ ณ วันที่ 29 ม.ค. 2561
- ประกาศ ด้วยกรมควบคุมโรค โดยสำนักวัณโรค จะดำเนินการจ้างเหมาเจ้าที่พัฒนาระบบและบริหารเนื้อหาเว็บไซต์สำนักวัณโรคประกาศ ณ วันที่ 19 ม.ค. 2561
- ประกาศ ด้วยกรมควบคุมโรค โดยสำนักวัณโรค จะดำเนินการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมทาสีภายนอกอาคารสำนักวัณโรค จำนวน 1 งานประกาศ ณ วันที่ 15 ม.ค. 2561
- ประกาศ ด้วยกรมควบคุมโรค โดยสำนักวัณโรคจ้างพิมพ์หนังสือเรื่อง แผนปฏิบัติการระดับชาติด้านการต่อต้านวัณโรค พ.ศ.2560-2564 จำนวน 2500 เล่ม ประกาศ ณ วันที่ 7 พ.ย. 2560
- ประกาศ ด้วยกรมควบคุมโรค โดยสำนักวัณโรค จะดำเนินการซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ (ไข่ไก่สดออร์แกนิค) จำนวน 22,000 ฟอง ประกาศ ณ วันที่ 25 ต.ค. 2560
- ประกาศ ด้วยกรมควบคุมโรค โดยสำนักวัณโรค เรื่องการขายทอดตลาดพัสดุชำรุดและพัสดุที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ ประกาศ ณ วันที่ 6 ก.ย. 2560
  • เอกสาร/คู่มือเกี่ยวกับวัณโรค

  •    แบบฟอร์ม   

  • ประกาศสมัครงาน

  • ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง

  • เอกสารประชุม

     เอกสาร/คู่มือเกี่ยวกับวัณโรค
  แนวทางการควบคุมวัณโรคประเทศไทย พ.ศ. 2561 National Tuberculosis Control Programme Guideline,Thailand 2018
แนวทางการรักษาผู้ป่วยวัณโรคดื้อยาหลายขนาน ด้วยสูตรยาระยะสั้น 9 เดือน (Guideline of Shorter Course Regimen for MDR-TB Treatment)
มาตรการและแนวทางการดำเนินงานเพื่อการบรรลุผลสำเร็จตามคำรับรองปฏิบัติราชการของกระทรวงสาธารณสุข (Performance agreement :PA)ตัวชี้วัด อัตราความสำเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
การสำรวจความชุกของวัณโรคระดับชาติในประเทศไทย ปี พ.ศ.2555-2556
คู่มือการให้การปรึกษางานวัณโรคและวัณโรคดื้อยา สำหรับบุคลากรสาธารณสุข
 
   
แผ่นพับการคัดกรองเพื่อค้นหาวัณโรคและวัณโรคดื้อยา (Systematic screening for active TB and drug-resistant TB)
Pocketbook วัณโรค "รู้เร็วรักษาหาย ไม่แพร่กระจาย" (ภาษากัมพูชา)
แผนยุทธศาสตร์วัณโรคระดับชาติ
Pocketbook วัณโรค "รู้เร็วรักษาหาย ไม่แพร่กระจาย" (ภาษาเมียนมาร์)
แนวปฏิบัติในการดำเนินงานระบบเฝ้าระวังความปอดภัยจากการใช้ยาเชิงรุก สำหรับยารักษาวัณโรครายใหม่ ยาที่จดข้อบ่งชี้ใหม่และแผนการรักษาใหม่ ในการรักษาผู้ป่วยวัณโรคดื้อยาในประเทศไทย
การคัดกรองเพื่อค้นหาวัณโรคและวัณโรคดื้อยา (Systematic screening for active TB and drug-resistant TB)
แนวทางการช่วยเหลือ ทางด้านสังคม เศรษฐกิจสาหรับผู้ป่วยวัณโรค
ข้อมูลผลการสารวจวัณโรคในบุคลากรด้านสาธารณสุข ระหว่างปี 2547 – 2549
คู่มือสำหรับพี่เลี้ยงในสถานสงเคราะห์คนชรา
  คู่มือการรักษาผู้ป่วยวัณโรคแบบมีพี่เลี้ยงผ่านระบบ VDO Callโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile DOT)
รายงานผลการดำเนินการติดตามโครงการสืบสานพระเมตตา ดูแลผู้สูงวัยให้ปลอดภัยจากวัณโรค
  โลกกับการยุติปัญหาวัณโรค ความท้าทายของไทยสู้เป้าหมายสากล
คู่มือเรียนรู้เข้าใจวัณโรคด้วนตัวเอง สำหรัล อสม.       และผู้นำชุมชน
  หนังสือคู่มือประเมินมาตรฐานการป้องกัน และดูแลรักษาวัณโรคในเรือนจำ
แนวทางการบริหารจัดการผู้ป่วยวัณโรคดื้อยา (Guideline for Programmatic Management of /drug-Resistant TB)
  หนังสือคู่มือประเมินมาตรฐานโรงพยาบาลคุณภาพการดูแลรักษาวัณโรค

คู่มือการดำเนินงาน โครงการยุติปัญหาวัณโรคและเอดส์ก้วยชุดบริการ Reach-Recruit-Test-Treat-Retain : RRTTR


  รายงานผลการดำเนินงานควบคุมวัณโรคประเทศไทยปีงบประมาณ 2552-2558
แนวทางคัดกรองเพื่อค้นหาวัณโรคในผู้สัมผัส ผู้ที่มีโรคหรือภาวะเสี่ยง และ HCW (ข้อมูล ณ วันที่ 5 พ.ค. 2560)
แนวทางการดำเนินงานควบคุมวัณโรคแห่งชาติ (NTP Guidelines) 2556
คู่มือเรียนรู้ เข้าใจ วัณโรค สำนักวัณโรค กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
รายงานผลการดำเนินงานควบคุมวัณโรคประเทศไทยปี‚งบประมาณ 2551
รายงานผลการดำเนินงานควบคุมวัณโรคประเทศไทยปีงบประมาณ 2549-2550
ร่างแผนงานควบคุมโรค 5ปี 60 - 64 สำนักวัณโรค (10 มิถุนายน 2560)
รายงานผลการกำกับติดตามประเมินผลงานวัณโรคประจำปีงบประมาณ 2544-2548
   
     แบบฟอร์มดาวน์โหลด
- แบบฟอร์มคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี-2562
- แบบฟอร์มเอกสาร หลักฐานเอกสารการเบิกเครื่องโทรศัพท์มือถือพร้อมเบอร์   (Mobile DOT)
- แบบฟอร์มรายงานยาคงคลัง และการเบิกจ่ายยารักษาวัณโรค
- แบบฟอร์มรายงานยาคงคลัง และการเบิกจ่ายยารักษาวัณโรค (โครงการกองทุนโลก NFM)
- แบบคัดกรองผู้มีอาการสงสัยวัณโรคปอด ผู้ติดเชื้อเอชไอวี
- แบบคัดกรองผู้มีอาการสงสัยวัณโรคปอด ผู้ป่วยทั่วไป/ผู้อาศัยในสถานสงเคราะห์/สถานพินิจ/ ผู้สัมผัส/กลุ่มเสี่ยง/HCW
- แบบรายงานผลการส่งต่อความช่วยเหลือทางด้านสังคม เศรษฐกิจแก่ผู้ป่วยวัณโรคผู้ป่วยวัณโรคดื้อยาในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา
- แบบบันทึกผู้รับบริการสังคมสงเคราะห์ผู้ป่วยวัณโรค/ผู้ป่วยวัณโรคดื้อยา
- รายละเอียดตัวชี้วัดและแนวทางการตรวจราชการ พร้อมแบบรายงานการตรวจราชการระดับจังหวัด ระดับเขตสุขภาพของตัวชี้วัดอัตราความสำเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่และกลับเป็นซ้ำ ประจำปีงบประมาณ 2560
- แบบฟอร์มขอเอกสารขอรับงบสนันสนุน มูลนิธิอนุเคราะห์ผู้ป่วยวัณโรค (Tuberculosis Relief Foundation)
- แบบตรวจสอบการเข้าเกณฑ์การคัดเลือกผู้ป่วยที่จะได้รับการสนับสนุนยา XDR-TB (ฉบับแก้ไข 23 ส.ค. 2560)
- MDR1 แบบบันทึกการส่งตรวจเพาะเชื้อและทดสอบความไวต่อยารักษาวัณโรค ของผู้ป่วยที่สงสัยวัณโรคดื้อยาหลายขนาน (Suspected MDR-TB)
- MDR2 แบบบันทึกข้อมูลผู้ป่วยวัณโรคดื้อยา( Index case M/XMDR-TB )
- MDR3 บันทึกความร่วมมือในการรักษาวัณโรคดื้อยาหลายขนาน (MDR-TB)
- MDR4 แบบบันทึกการติดตามผลการรักษาและสนับสนุน Living Support
     ประกาศสมัครงาน
- ประกาศสำนักวัณโรค ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลากรเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ ประกาศ ณ วันที่ 12 ก.พ. 2561
- ประกาศสำนักวัณโรค ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลากรเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ ประกาศ ณ วันที่ 20 ก.ค.2560
- ประกาศสำนักวัณโรค ประกาศรับสมัครคัดเจ้าหน้าที่บริหารจัดการข้อมูล ประกาศ ณ วันที่ 9 ม.ย.. 2560
- กรมควบคุมโรค รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ครั้งที่ 1/2560
- ประกาศสำนักวัณโรค ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลากรเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ ประกาศ ณ วันที่ 15 มี.ค. 2560
- ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง รับสมัครเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ นายช่างเทคนิค และนายช่างโยธาประกาศ ณ วันที่ 15 ก.พ . 2560
- ประกาศสำนักวัณโรค ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลากรเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ ประกาศ ณ วันที่ 8 ก.พ. 2560
- ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ และนักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ ประกาศ ณ วันที่ 13 ม.ค. 2560
- ประกาศสำนักวัณโรค ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลากรเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ ประกาศ ณ วันที่ 16 ม.ค. 2560
- ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ประกาศ ณ วันที่ 9 ก.ค. 2559
     ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง
- ประกาศ ด้วยกรมควบคุมโรค โดยสำนักวัณโรค จะดำเนินการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ ประกาศ ณ วันที่ 6 มี.ค. 2561
- ประกาศ ด้วยกรมควบคุมโรค โดยสำนักวัณโรค จะดำเนินการจ้างเหมานักจัดการทั่วไป ประกาศ ณ วันที่ 31 ม.ค. 2561
- ประกาศ ด้วยกรมควบคุมโรค โดยสำนักวัณโรค จะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างทำป้ายศูนย์ปฏิบัติการยุติวัณโรคแห่งชาติ ประกาศ ณ วันที่ 29 ม.ค. 2561
- ประกาศ ด้วยกรมควบคุมโรค โดยสำนักวัณโรค จะดำเนินการจ้างเหมาเจ้าที่พัฒนาระบบและบริหารเนื้อหาเว็บไซต์สำนักวัณโรคประกาศ ณ วันที่ 19 ม.ค. 2561
- ประกาศ ด้วยกรมควบคุมโรค โดยสำนักวัณโรค จะดำเนินการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมทาสีภายนอกอาคารสำนักวัณโรค จำนวน 1 งานประกาศ ณ วันที่ 15 ม.ค. 2561
- ประกาศ ด้วยกรมควบคุมโรค โดยสำนักวัณโรค จะดำเนินการจ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่ครุภัณฑ์ทางวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ ประกาศ ณ วันที่ 26 ธ.ค. 2560
- ประกาศ ด้วยกรมควบคุมโรค โดยสำนักวัณโรค จะดำเนินการจ้างเหมาออกแบบและผลิตสื่อเพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์วัณโรค จำนวน 5 รายการ ประกาศ ณ วันที่ 20 ธ.ค. 2560
- ประกาศ ด้วยกรมควบคุมโรค โดยสำนักวัณโรค จะดำเนินการซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ (ไข่ไก่สดออร์แกนิค) จำนวน 22,000 ฟอง ประกาศ ณ วันที่ 25 ต.ค. 2560
- ประกาศ ด้วยกรมควบคุมโรค โดยสำนักวัณโรค จะดำเนินการซื้อยา จำนวน 1 รายการ คือยา para-aminosalicyclic acid (P.A.S 1g) ประกาศ ณ วันที่ 25ก.ย. 2560
- ประกาศ ด้วยกรมควบคุมโรค โดยสำนักวัณโรค เรื่องการขายทอดตลาดพัสดุชำรุดและพัสดุที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ ประกาศ ณ วันที่ 6 ก.ย. 2560
- ประกาศ ด้วยกรมควบคุมโรค โดยสำนักวัณโรค จะดำเนินการจ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 3 รายการ ประกาศ ณ วันที่ 12 ก.ค. 2560
- ประกาศ ด้วยกรมควบคุมโรค โดยสำนักวัณโรคจะดำเนินการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้น หรือแขวนขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 4 เครื่อง  ประกาศ ณ วันที่ 7 ก.ค. 2560
- ประกาศ ด้วยกรมควบคุมโรค โดยสำนักวัณโรค จะดำเนินการจ้างเหมาซ่อมแซมปรับปรุงห้องปฏิบัติการอ้างอิงวัณโรคแห่งชาติ จำนวน 5 รายการ ประกาศ ณ วันที่ 26 มิ.ย. 2560
- ประกาศ ด้วยกรมควบคุมโรค โดยสำนักวัณโรค จะดำเนินการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 16 รายการ ประกาศ ณ วันที่ 26 มิ.ย. 2560
- ประกาศ ด้วยกรมควบคุมโรค โดยสำนักวัณโรค จะดำเนินการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 12 รายการ ประกาศ ณ วันที่ 23 มิ.ย. 2560
- ประกาศ ด้วยกรมควบคุมโรค โดยสำนักวัณโรค จะดำเนินการจ้างสอบเทียบเครื่องมือ พร้อมออกบ Certificate of calibration จำนวน 11 รายการ
- ประกาศ ด้วยกรมควบคุมโรค โดยสำนักวัณโรค จะดำเนินการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายาการ ประกาศ ณ วันที่ 24 เม.ย. 2560
- ประกาศ ด้วยกรมควบคุมโรค โดยสำนักวัณโรค จะดำเนินการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 9 รายาการ ประกาศ ณ วันที่ 11 เม.ย. 2560
- ประกาศ ด้วยกรมควบคุมโรค โดยสำนักวัณโรค จะดำเนินการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ จำนวน 13 รายาการ ประกาศ ณ วันที่ 3 เม.ย. 2560
- ประกาศ ด้วยกรมควบคุมโรค โดยสำนักวัณโรค จะดำเนินการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 9 รายาการ โดยวิธีพิเศษ ประกาศ ณ วันที่ 28 มี.ค. 2560
- ประกาศ ด้วยกรมควบคุมโรค โดยสำนักวัณโรค จะดำเนินการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 7 รายาการ ประกาศ ณ วันที่ 28 มี.ค. 2560
- ประกาศ ด้วยกรมควบคุมโรค โดยสำนักวัณโรค จะดำเนินการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 24 รายาการ ประกาศ ณ วันที่ 24 มี.ค. 2560
- ประกาศ ด้วยกรมควบคุมโรค โดยสำนักวัณโรค จะดำเนินการจัดซื้อหลอดเตรียมอาหารเพราะเลี้ยงเชื้อ (Leak-proof container)ประกาศ ณ วันที่ 21 มี.ค. 2560
- ประกาศ ด้วยกรมควบคุมโรค โดยสำนักวัณโรค จะดำเนินการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 12 รายาการ ประกาศ ณ วันที่ 13 มี.ค. 2560
- ประกาศ ด้วยกรมควบคุมโรค โดยสำนักวัณโรค จะดำเนินการชุดตรวจหาแอนติเจนต่อเชื้อ Mycobacterium complex จำนวน 7,000 เทสต์ ประกาศ ณ วันที่ 13 มี.ค. 2560
- ประกาศ ด้วยกรมควบคุมโรค โดยสำนักวัณโรค จะดำเนินการจ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่ และอุปกรณ์จำนวน 3 เครื่อง ประกาศ ณ วันที่ 13 มี.ค. 2560
- ประกาศสำนักวัณโรค เรื่องจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง วัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 5 รายการ
- ประกาศ ด้วยกรมควบคุม โดยสำนักวัณโรค จะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 9 รายการ ประกาศ ณ วันที่ 28 ก.พ. 2560
- ประกาศ ด้วยกรมควบคุม โดยสำนักวัณโรค จะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ประกาศ ณ วันที่ 26 ม.ค. 2560
- จ้างเหมาสร้างรายงานแนวทางพัฒนาระบบE-learning และรายงาน การวิเคราะห์ระบบฐานข้อมูลของสำนักวัณโรค ประกาศ ณ วันที่ 24 มี.ค. 2559
     เอกสารการประชุม
เอกสารการประชุมเชิงปฏิบัติการควบคุมวัณโรคแห่งชาติ สำหรับผู้ประสานงานวัณโรคระดับเขต วันที่ 6 - 8 ธ.ค. 2560 ณ โรงแรมแม่น้ำรามาดาพลาซาริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ
เอกสารอบรมเชิงปฏิบัติการอ่านภาพรังสีทรวงอกสำหรับแพทย์ วันที่ 1 ธ.ค. 2560 ณ โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ
ประชุมเชิงปฏบัติการเพื่อจัดทำแนวทางการดำเนินงานป้องกันควบคุมวัณโรคดื้อยาหลายขนานชนิดรุนแรงมาก ภายใต้พระราชบญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.๒๕๕๘ และประสานงานแนวทางความรวมมือกับหน่วยงานเครือข่ายในการขับเคลื่อนการดำเนินงานวัณโรค ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561ระหว่างวันที่ 8 – 10 พฤศจิกายน  2560 เวลา 08.30–16.30 น. ณ โรงแรมแม่น้ำ รามาดาพลาซา กรงเทพมหานคร
เอกสารการประชุมนำเสนอสำนักงบประมาณ และ กองแผนงาน วันที่ 7 พ.ย. 2560
เอกสารการประชุมเชิงปฏิบัติการบริหารจัดการแผนงานป้องกัน และควบคุมวัณโรค และการใช้ประโยชน์ข้อมูลวัณโรค วันที่ 11-13 ก.ย. 2560 ณ โรงแรมนารายณ์ สีลม กรุงเทพฯ
เอกสารการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำแผนปฏิบัติราชการยุติวัณโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ระหว่าง วันที่ 6-7 ก.ค. 2560 ณ โรงแรมรามาดา พลาซ่า แม่น้ำริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ
เอกสารประกอบการประชุมๆแผนงานวัณโรค วันที่ 1-2 มิ.ย. 2560
ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง เครื่องข่ายยุติวัณโรค วันที่ 16 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมแม่น้ำรามาดา พลาซา
เอกสารประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงกายุติปัญหาวัณโรคและเอดส์ด้วยชุดบริการ RRTTR ระหว่างผู้รับทุนรอง(SR)และหน่วยงานรับทุนย่อย(SSR) ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 2-4 พ.ย. 2559 ณ โรงแรมบางแสนเฮอริเทจ จ.ชลบุรี
เอกสารอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์ในการป้องกันควบคุมวัณโรคและวัณโรคดื้อยาอ ระหว่างวันที่ 21-22 กันยายน 2559 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น
 
 

แนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ กรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
วีดีโอทัั้งหมด   
 

 

 

สงวนลิขสิทธิ์ 2560 สำนักวัณโรค กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
สำนักวัณโรค เลขที่ 116 ถนนสุดประเสริฐ (ฝั่งขวา) แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กทม. 10120
โทรศัพท์ :02-211-2224, 02-212-2279 แฟกซ์ : 02-212-1
408

web counter