อัพเดตข่าวสาร : "เเจ้งเลื่อนงานเดิน-วิ่งการกุศล Charity TB Run Minimarathon 2020 ครั้งที่ 4 ไปวันที่ 25 ตุลาคม 2563"
กรมควบคุมโรค กองวัณโรค ประกาศการใช้สูตรยารักษาวัณโรคดื้อยาหลายขนานระยะสั้น ชนิดรับประทานของประเทศไทย IT’S TIME For shorter all-oral regimen For MDR/RR-TB treatment in Thailand วันที่ 12 มีนาคม 2563 ณ โรงแรมนารายณ์ สีลม กรุงเทพมหานคร

แห่งแรกที่ใช้ AI ตรวจคัดกรองวัณโรคโดยเฉพาะ บนรถ
Digital Mobile X-ray ” กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ร่วมมือกับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (Artificial Intelligence: AI) ช่วยแปลผลภาพรังสีทรวงอก เพื่อคัดกรองวัณโรคเบื้องต้น ด้วย AI ในประเทศไทย วันที่ 5 มีนาคม 2563 ณ Theater room
หอสมุดคณะเเพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กองวัณโรค จัดอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร
เรื่อง โรคไวรัสโคโรนา-19 (COVID-19)
วันที่ 3 มีนาคม 2563 ณ โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์
กรุงเทพมหานคร สีลม

กองวัณโรค จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาดูแลรักษาผู้ป่วยวัณโรค ดื้อยาหลายขนาน พร้อมแนะสูตรยารักษาระยะสั้นแบบใหม่ วันที่ 2 มีนาคม 2563 ณ โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ กรุงเทพมหานคร สีลม

  กิจกรรมทั้งหมดคลิก
     เอกสาร/คู่มือเกี่ยวกับวัณโรค
 
คู่มือการประเมินคุณภาพการป้องกันเเละรักษาวัณโรคในเรือนจำ ( Assessment for Quality of Tuberculosis Prevention and Care in Prison : QTBP )
เเนวทางบริหารจัดการ เเละการปฏิบัติทางห้องปฏิบัติการด้านวัณโรค ( Management and practice guideline for tuberculosis laboratory )
เเนวทางการดำเนินงานวัณโรค ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
คู่มือการประเมินคุณภาพโรงพยาบาล ด้านการดูเเลรักษาวัณโรค
Shorter regimen for MDR/RR-TR treatment in Thailand
แนวทางการเลือกใช้สูตรยารักษาวัณโรคดิ้อยา ฉบับเพิ่มเติม พ.ศ.2562
คำแนะนำเรื่องการวินิจฉัยและรักษาการติดเชื้อวัณโรคระยะแฝง(Latent Tuberculosis Infection)
แนวทางการประเมินสิ่งแวดล้อมเพื่อการป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายเชื้อวัณโรคในโรงพยาบาล
แนวทางการดำเนินงานขับเคลื่อนงานวัณโรคภายใต้กรอบคำรับรองการปฏิบัติราชการกระทรวงสาธารณสุข (Performance Agreement : PA) และแนวทางการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
แนวทางเวชปฏิบัติ การรักษาวัณโรคในเด็ก พ.ศ. 2562 [ฉบับล่าสุด]
การกำกับและประเมินผลการดำเนินงานวัณโรคตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการระดับชาติด้านกาตต่อต้านวัณโรค พ.ศ.2560-2564
สมุดบันทึกสุขภาพผู้ป่วยที่รักษาด้วยสูตรยาแนวที่ 1
แนวทางการพัฒนาศักยาภาพอาสาสมัครผู้ต้องขังเพื่อค้นหาผู้มีอาการสงสัยวัณโรคในเรือนจำ
แนวทางการปฏิบัติการผสมผสานวัณโรคและเอดส์ปี 2560 (TBHIV)
แนวทางการสอบสวนและควบคุมวัณโรค
- มาตรการและแนวทางการดำเนินงานเพื่อการบรรลุผลสำเร็จตามคำรับรองปฏิบัติราชการของกระทรวงสาธารณสุข (Performance agreement :PA)ตัวชี้วัด อัตราความสำเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
- ข้อมูลผลการสารวจวัณโรคในบุคลากรด้านสาธารณสุข ระหว่างปี 2547 – 2549
แนวทางการช่วยเหลือ ทางด้านสังคม เศรษฐกิจสาหรับผู้ป่วยวัณโรค
คู่มือเรียนรู้ เข้าใจ วัณโรค สำนักวัณโรค กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
รายงานผลการดำเนินการติดตามโครงการสืบสานพระเมตตา ดูแลผู้สูงวัยให้ปลอดภัยจากวัณโรค
คู่มือเรียนรู้เข้าใจวัณโรคด้วนตัวเอง สำหรัล อสม.       และผู้นำชุมชน
แนวทางการดำเนินงานควบคุมวัณโรคแห่งชาติ (NTP Guidelines) 2556
กรอบแนวทางการกำหนดตัวชี้วัด
เส้นทางสู่การปลอดวัณโรค
แนวทางยุติปัญหาวัณโรค
แนวทางการใช้ UV ทำลายเชื้อโรค 2
แนวทางการควบคุมวัณโรคประเทศไทย พ.ศ. 2561 National Tuberculosis Control Programme Guideline,Thailand 2018

แนวทางปฏิบัติป้องกันควบคุมวัณโรคดื้อยาหลายขนานชนิดรุนแรงมากภายใต้พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558


แนวทางการป้องกันฯการแพร่กระจายเชื้อ
วัณโรคดื้อยาไอโซไนอาซิด: แนวทางปฏิบัติจากองค์การอนามัยโลก ปี 2018
โครงการดูแลรักษาผู้ป่วยวัณโรคดื้อยาหลายขนานด้วยสูตรยาระยะสั้น 9 เดือน
แนวทางการรักษาผู้ป่วยวัณโรคดื้อยาหลายขนาน ด้วยสูตรยาระยะสั้น 9 เดือน (Guideline of Shorter Regimen for MDR-TB Treatment 2018)
หนังสือแผนปฏิบัติการระดับชาติด้านการต่อต้านวัณโรค พ.ศ.2560-2564
Thailand Operational Planto End Tuberculosis 2017-2021
คู่มือการให้การปรึกษางานวัณโรคและวัณโรคดื้อยา สำหรับบุคลากรสาธารณสุข
แผนยุทธศาสตร์วัณโรคระดับชาติ
คำจำกัดความผู้ป่วยวัณโรคและวัณโรคดื้อยา (Definitions of TB and drug-resistant TB)
แผ่นพับการคัดกรองเพื่อค้นหาวัณโรคและวัณโรคดื้อยา (Systematic screening for active TB and drug-resistant TB)
การคัดกรองเพื่อค้นหาวัณโรคและวัณโรคดื้อยา (Systematic screening for active TB and drug-resistant TB)
แนวปฏิบัติในการดำเนินงานระบบเฝ้าระวังความปอดภัยจากการใช้ยาเชิงรุก สำหรับยารักษาวัณโรครายใหม่ ยาที่จดข้อบ่งชี้ใหม่และแผนการรักษาใหม่ ในการรักษาผู้ป่วยวัณโรคดื้อยาในประเทศไทย
แนวทางการบริหารจัดการผู้ป่วยวัณโรคดื้อยา (Guideline for Programmatic Management of /drug-Resistant TB)
โลกกับการยุติปัญหาวัณโรค ความท้าทายของไทยสู้เป้าหมายสากล
     ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) พร้อมติดตั้งสำหรับใช้กับเครื่อง GeneXpert เเละเครื่อง LPA จำนวน 2 รายการ
ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางจ้างบริการและบำรุงรักษาเครื่องตรวจวิเคราะห์เชื้อวัณโรคและการดื้อยาแบบอัตโนมัติ ด้วยเทคนิค Real time Polymerase Chain Reaction (Real - time PCR) พร้อมอุปกรณ์ (GeneXpert) จำนวน ๑๐ เครื่อง (19 Kits) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางซื้อชุดน้ำยาทดสอบเชื้อวัณโรคดื้อยาหลายขนาน Genotype MTBDRsl VER 2.0 (96 Test/Box) สำหรับเครื่องตรวจวิเคราะห์เชื้อวัณโรคและการดื้อยาแบบอัตโนมัติ ด้วยเทคนิค LPA จำนวน 21 กล่อง
ประกาศแผนจ้างบริการและบำรุงรักษาเครื่อง ตรวจวิเคราะห์เชื้อวัณโรคเเละการดื้อยาเเบบอัตโนมัติ ด้วยเทคนิค Real - time PCR จำนวน 10 เครื่อง (19 Kits)
ประกาศแผนการจัดซื้อชุดน้ำยาทดสอบเชื้อวัณโรคดื้อยาหลายขนาน Genotype MTBDRsl VER2.0 (96 Test/Box) จำนวน 21 กล่อง
ประกาศราคากลางจัดซื้อยารักษาวัณโรคซึ่งเป็นรายการยาในบัญชีหลักแห่งชาติองค์การเภสัชกรรมได้ผลิตออกจำหน่าย รวม 6 รายการ
ประกาศรายละเอียดคุณลักษณะจัดซื้อยารักษาวัณโรคซึ่งเป็นรายการยาในบัญชีหลักแห่งชาติองค์การเภสัชกรรมได้ผลิตออกจำหน่าย รวม 6 รายการ
ประกาศแผนการจัดซื้อยารักษาวัณโรคซึ่งเป็นรายการยาในบัญชีหลักแห่งชาติองค์การเภสัชกรรมได้ผลิตออกจำหน่าย รวม 6 รายการ
ประกาศราคากลางจัดซื้อน้ำยาทูเบอร์คูลิน พีพีดี
ประกาศรายละเอียดคุณลักษณะจัดซื้อน้ำยาทูเบอร์คูลิน พีพีดี
ประกาศแผนการจัดซื้อน้ำยาทูเบอร์คูลิน พีพีดี
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ตู้ชีวนิรภัย (BSC Class ll ) จำนวน 2 ตู้
ประกาศรายละเอียดคุณลักษณะซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 5 รายการ
ประกาศซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 5 รายการ
ประกาศรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ซื้อยา Rifapentine 150 mg จำนวน 16,800.00 เม็ด/แคปซูล
ประกาศราคากลางซื้อยา Rifapentine 150 mg จำนวน 16,800.00 เม็ด/แคปซูล
ประกาศประกวดราคา การซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ตู้ชีวนิรภัย (BSC Class ll) type B๒ จำนวน ๒ ตู้
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ตู้ชีวนิรภัย (BSC Class ll) type B๒ จำนวน ๒ ตู้
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๕ รายการ
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการซื้อยา Rifapentine ๑๕๐ mg จำนวน ๑๖,๘๐๐.๐๐ เม็ด/แคปซูล
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจ้างบริการและบำรุงรักษาเครื่องตรวจเชื้อวัณโรคและการดื้อยาแบบอัตโนมัติ (GeneXpert) จำนวน ๒๘ เครื่อง
ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๔๙ รายการ (จำนวน ๙ กลุ่ม)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการซื้อยา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธิประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 49 รายการ
ประกาศยกเลิกแผนจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคาร จำนวน 1 งาน
ประกาศยกเลิกแผนจ้างเหมาบริการทำความสะอาดและสถานที่กองวัณโรค จำนวน 1 งาน
ประกาศ่รายละเอียดข้อมูลราคากลางจ้างบริการและบำรุงรักษาเครื่องตรวจวิเคราะห์เชื้อวัณโรคและการดื้อยาแบบอัตโนมัติ(GeneXpert)จำนวน 15 เครื่อง
ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์จำนวน2รายการ
จ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2563
จ้างเหมาบริการทำความสะอาดและอาคารสถานที่กองวัณโรค จำนวน 1 งาน
ประกาศแผนจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่และทรัพย์สินของกองวัณโรค ประจำปีงบประมาณ 2563
ประกาศแผนจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารและสถานที่กองวัณโรค จำนวน 1 งาน
ประกาศแผนซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 100 กิโลวัตต์พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งและเดินสายไฟฟ้า จำนวน 1 งาน
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โครงการจ้างบริการและบำรุงรักษาเครื่องตรวจวิเคราะห์เชื้อวัณโรคและการดื้อยาแบบอัตโนมัติ (GeneXpert) จำนวน 15 เครื่อง
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โครงการซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โครงการซื้อชุดน้ำยาทดสอบเชื้อวัณโรคดื้อยาหลายขนาน จำนวน 2 รายการ
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2562 โครงการจ้างบริการและบำรุงรักษาเครื่องตรวจวิเคราะห์เชื้อวัณโรคและการดื้อยาแบบอัตโนมัติ (GeneXpert) จำนวน 35 เครื่อง (35 Kits) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศเผยแพร่ราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะจ้างบริการและบำรุงรักษาเครื่องตรวจวิเคราะห์เชื้อวัณโรคและการดื้อยาแบบอัตโนมัติ ด้วยเทคนิค Line Probe Assay (LPA) จำนวน 12 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จัดจ้างบริการและบำรุงรักษาเครื่องตรวจวิเคราะห์เชื้อวัณโรคและการดื้อยาแบบอัตโนมัติ (GeneXpert) จำนวน 10 เครื่อง (19Kit) โดยวิธีเจาะจง
จ้างบริการและบำรุงรักษาเครื่องตรวจวิเคราะห์เชื้อวันโรคและการดื้อยาแบบอัตโนมัติ ด้วยเทคนิค LPA จำนวน 12 ชุด
- ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ2562
- เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 โครงการจัดซื้อชุดน้ำยาตรวจวัณโรคระยะแฝง (IGRA test) ประกาศ ณ วันที่ 7 ม.ค. 2562
- ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวนว 9 รายการ ประกาศ ณ วันที่ 28 พ.ย. 2561
- ประกาศเชิญชวนและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 53 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
- ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2561 โครงการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ ประกาศ ณ วันที่ 14 พ.ย. 2561
- ประกาศประกวดราคาศซื้อ ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 53 เครื่อง ประกาศ ณ วันที่ 12 พ.ย. 2561
- ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการซื้อยา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประปวดราอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ ณ วันที่ 30 ต.ค.2561
- ประกาศประกวดราคาศซื้อ ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เครื่องฆ่าเชื้อ (Autoclave) จำนวน 2 เครื่อง ประกาศ ณ วันที่ 9 ต.ค.2561
- ร่างประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 2 เครื่อง (ครั้งที่ 2) ประกาศ ณ วันที่ 2 ต.ค.2561
- ประกาศราคากลาง และ รายละเอียดคุณลักษณะ จัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อ (Autoclave) จำนวน 2 เครื่อง (ครั้งที่ 2)
- ประกาศรายละเอียดคุณลักษณะงานจ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย สำนักวัณโรค ประกาศ ณ วันที่ 24 ก.ย. 2561
- ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องตรวจวิเคราะห์เชื่อวัณโรคและการดื้อยาอัตโนมัติ ประกาศ ณ วันที่ 21 ก.ย. 2561
- ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ณ สำนักวัณโรค ประจำปีงบประมาณ 2562 ประกาศ ณ วันที่ 20 ก.ย. 2561
- ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อ จำนวน 2 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ ณ วันที่ 10 ก.ย. 2561
- ประกาศ ด้วยกรมควบคุมโรค โดยสำนักวัณโรค เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประกาศ ณ วันที่ 27 ส.ค. 2561
- ร่างประกาศเชิญชวนและร่างเอกสารประกวดขอซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เครื่องฆ่าเชื้อ Autoclave (ระหว่าง 28-31 ส.ค. 2561) จำนวน 1 รายการ ประกาศ ณ วันที่ 28 ส.ค. 2561
- ประกาศ ด้วยกรมควบคุมโรค โดยสำนักวัณโรค จะดำเนินการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ ประกาศ ณ วันที่ 20 ก.ค. 2561
ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 103 รายการ (ครั้งที่ 2) โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ ณ วันที่ 11 มิ.ย. 2561
- ประกาศ ด้วยกรมควบคุมโรค โดยสำนักวัณโรค จะดำเนินการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ ประกาศ ณ วันที่ 6 มี.ค. 2561
- ประกาศ ด้วยกรมควบคุมโรค โดยสำนักวัณโรค จะดำเนินการจ้างเหมานักจัดการทั่วไป ประกาศ ณ วันที่ 31 ม.ค. 2561
- ประกาศ ด้วยกรมควบคุมโรค โดยสำนักวัณโรค จะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างทำป้ายศูนย์ปฏิบัติการยุติวัณโรคแห่งชาติ ประกาศ ณ วันที่ 29 ม.ค. 2561
- ประกาศ ด้วยกรมควบคุมโรค โดยสำนักวัณโรค จะดำเนินการจ้างเหมาเจ้าที่พัฒนาระบบและบริหารเนื้อหาเว็บไซต์สำนักวัณโรคประกาศ ณ วันที่ 19 ม.ค. 2561
- ประกาศ ด้วยกรมควบคุมโรค โดยสำนักวัณโรค จะดำเนินการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมทาสีภายนอกอาคารสำนักวัณโรค จำนวน 1 งานประกาศ ณ วันที่ 15 ม.ค. 2561

 


     แบบฟอร์มดาวน์โหลด
สมุดทะเบียนผู้ป่วยวัณโรค (TB Register)TB03
ใบขอส่งตรวจ QuantiFERON TB Gold Plus
- แบบฟอร์มคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี-2562
- แบบฟอร์มเอกสาร หลักฐานเอกสารการเบิกเครื่องโทรศัพท์มือถือพร้อมเบอร์   (Mobile DOT)
- แบบคัดกรองผู้มีอาการสงสัยวัณโรคปอด ผู้ติดเชื้อเอชไอวี
- แบบคัดกรองผู้มีอาการสงสัยวัณโรคปอด ผู้ป่วยทั่วไป/ผู้อาศัยในสถานสงเคราะห์/สถานพินิจ/ ผู้สัมผัส/กลุ่มเสี่ยง/HCW
- แบบบันทึกผู้รับบริการสังคมสงเคราะห์ผู้ป่วยวัณโรค/ผู้ป่วยวัณโรคดื้อยา
- รายละเอียดตัวชี้วัดและแนวทางการตรวจราชการ พร้อมแบบรายงานการตรวจราชการระดับจังหวัด ระดับเขตสุขภาพของตัวชี้วัดอัตราความสำเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่และกลับเป็นซ้ำ ประจำปีงบประมาณ 2560

 

     เอกสารการประชุม
ประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจคัดกรองเพื่อค้นหาผู้ติดเชื้อวัณโรคระยะแฝงของบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขในโรงพยาบาล ด้วยการตรวจหาระดับสาร Interferon-gamma ในเลือด วันที่ 20 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมรามาดา พลาซา แม่น้ำ ริเวอร์ไซด์
ประชุมเชิงปฏิบัติการเฝ้าระวังและการตรวจคัดกรองเพื่อค้นหาผู้ติดเชื้อวัณโรคของบุคลากรในโรงพยาบาล ด้วยการตรวจหาระดับสาร Interferon-gamma ในเลือด วันที่ 19 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมแม่น้ำรามาดาพลาซ่าริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร
ประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามและสนับสนุนเครือข่ายการดำเนินงานวัณโรคโรงพยาบาลภาครัฐนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุขและเอกชน วันที่ 6 - 7 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมแม่น้ำรามาดาพลาซ่าริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร
เอกสารประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายเร่งรัดคัดกรองค้นหาผู้ป่วยวัณโรคในผู้ติดเชื้อเอชไอวีและกลุ่มเสี่ยง ตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข 2561 วันที่ 5-7 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมแม่น้ำ รามาดาพลาซา
เอกสารการประชุมเชิงปฏิบัติการควบคุมวัณโรคแห่งชาติ สำหรับผู้ประสานงานวัณโรคระดับเขต วันที่ 6 - 8 ธ.ค. 2560 ณ โรงแรมแม่น้ำรามาดาพลาซาริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ
เอกสารอบรมเชิงปฏิบัติการอ่านภาพรังสีทรวงอกสำหรับแพทย์ วันที่ 1 ธ.ค. 2560 ณ โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ
ประชุมเชิงปฏบัติการเพื่อจัดทำแนวทางการดำเนินงานป้องกันควบคุมวัณโรคดื้อยาหลายขนานชนิดรุนแรงมาก ภายใต้พระราชบญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.๒๕๕๘ และประสานงานแนวทางความรวมมือกับหน่วยงานเครือข่ายในการขับเคลื่อนการดำเนินงานวัณโรค ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561ระหว่างวันที่ 8 – 10 พฤศจิกายน  2560 เวลา 08.30–16.30 น. ณ โรงแรมแม่น้ำ รามาดาพลาซา กรงเทพมหานคร
เอกสารการประชุมนำเสนอสำนักงบประมาณ และ กองแผนงาน วันที่ 7 พ.ย. 2560
เอกสารการประชุมเชิงปฏิบัติการบริหารจัดการแผนงานป้องกัน และควบคุมวัณโรค และการใช้ประโยชน์ข้อมูลวัณโรค วันที่ 11-13 ก.ย. 2560 ณ โรงแรมนารายณ์ สีลม กรุงเทพฯ
เอกสารการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำแผนปฏิบัติราชการยุติวัณโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ระหว่าง วันที่ 6-7 ก.ค. 2560 ณ โรงแรมรามาดา พลาซ่า แม่น้ำริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ
เอกสารประกอบการประชุมๆแผนงานวัณโรค วันที่ 1-2 มิ.ย. 2560
ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง เครื่องข่ายยุติวัณโรค วันที่ 16 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมแม่น้ำรามาดา พลาซา
เอกสารประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงกายุติปัญหาวัณโรคและเอดส์ด้วยชุดบริการ RRTTR ระหว่างผู้รับทุนรอง(SR)และหน่วยงานรับทุนย่อย(SSR) ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 2-4 พ.ย. 2559 ณ โรงแรมบางแสนเฮอริเทจ จ.ชลบุรี
เอกสารอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์ในการป้องกันควบคุมวัณโรคและวัณโรคดื้อยาอ ระหว่างวันที่ 21-22 กันยายน 2559 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น
 

 

     ประกาศสมัครงาน
ประกาศรับสมัครบุคคลสอบคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำเเหน่งนักจัดการงานทั่วไป เพื่อปฏิบัติงานที่กลุ่มบริหารทั่วไป กองวัณโรค
ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างจ้างเหมาบริการ ตำเเหน่งผู้ประสานงานเเละกำกับติดตามโครงการ การสำรวจค่าใช้จ่ายการรักษาของผู้ป่วยวัณโรคในประเทศไทย
ประกาศผลการเเข่งขันได้ของพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำเเหน่งนักจัดการงานทั่วไป
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำเเหน่งนักจัดการงานทั่วไป
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำเเหน่งนักจัดการงานทั่วไป เพื่อปฏิบัติงานที่กลุ่มปฏิบัติการป้องกันควบคุมโรค กองวัณโรค
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติงานโครงการกองทุนโลก ด้านวัณโรค รอบ NFR ตำแหน่งผู้ประสานงานด้านบริหารจัดการคลังสินค้า
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างจ้างเหมาบริการ ตำเเหน่งผู้ประสานงานเเละกำกับติดตามโครงการ การสำรวจค่าใช้จ่ายการรักษาของผู้ป่วยวัณโรคในประเทศไทย
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติงานโครงการกองทุนโลก ด้านวัณโรค รอบ NFR ตำแหน่งเภสัชกร
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานห้องปฎิบัติการ
ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ โครงการกองทุนโลก ด้านวัณโรค รอบ NFR ตำแหน่งเจ้าหน้าที่โปรแกรมเมอร์
ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ โครงการกองทุนโลก ด้านวัณโรค รอบ NFR ตำแหน่งผู้ประสานงานด้านบริหารจัดการสารสนเทศและการจัดการคลังสิ้นค้า (storekeeper)
ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ โครงการกองทุนโลก ด้านวัณโรค รอบ NFR ตำแหน่งเจ้าหน้าที่โปรแกรมเมอร์
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ
ประกาศรายชื่อผู้สมัครคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่โปรแกรมเมอร์
รับสมัครคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ระดับชำนาญการพิเศษ)
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง ตำแหน่งนักจัดการทั่วไป และ ตำแหน่งคนสวน
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งผู้ประสานงานด้านบริหารจัดการด้านสารสนเทศและการจัดการคลังสินค้า(Storekeepee)
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติงานโครงการกองทุนโลกด้านวัณโรค ตำแหน่งเจ้าหน้าที่โปรแกรมเมอร์ 2 อัตรา
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติงานโครงการกองทุนโลกด้านวัณโรครอบ NFR ตำแหน่งผู้ประสานงานด้านการเงิน 1 อัตรา
- รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งผู้ประสานงานและกำกับติดตามโครงการสำรวจต้นทุน ภาระค่าใช้จ่ายจากการรักษาพยาบาลของผู้ป่วยวัณโรคในประเทศไทย
- ประกาศสำนักวัณโรค ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ประกาศ ณ วันที่ 13 ธ.ค. 2561
- ประกาศสำนักวัณโรค ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ประกาศ ณ วันที่ 21 พ.ย. 2561
- ประกาศสำนักวัณโรค ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ประกาศ ณ วันที่ 5 ต.ค. 2561
- ประกาศสำนักวัณโรค ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ประกาศ ณ วันที่ 20 ส.ค. 2561
- ประกาศสำนักวัณโรค ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลากรเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ ประกาศ ณ วันที่ 2 เม.ย. 2561
- ประกาศสำนักวัณโรค ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลากรเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ ประกาศ ณ วันที่ 12 ก.พ. 2561
- ประกาศสำนักวัณโรค ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลากรเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ ประกาศ ณ วันที่ 20 ก.ค.2560
- ประกาศสำนักวัณโรค ประกาศรับสมัครคัดเจ้าหน้าที่บริหารจัดการข้อมูล ประกาศ ณ วันที่ 9 ม.ย.. 2560
- กรมควบคุมโรค รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ครั้งที่ 1/2560
- ประกาศสำนักวัณโรค ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลากรเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ ประกาศ ณ วันที่ 15 มี.ค. 2560
- ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง รับสมัครเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ นายช่างเทคนิค และนายช่างโยธาประกาศ ณ วันที่ 15 ก.พ . 2560
- ประกาศสำนักวัณโรค ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลากรเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ ประกาศ ณ วันที่ 8 ก.พ. 2560
- ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ และนักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ ประกาศ ณ วันที่ 13 ม.ค. 2560
- ประกาศสำนักวัณโรค ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลากรเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ ประกาศ ณ วันที่ 16 ม.ค. 2560
- ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ประกาศ ณ วันที่ 9 ก.ค. 2559

 

 
   
 
วีดีโอทัั้งหมด   

 

 

สงวนลิขสิทธิ์ 2560 กองวัณโรค กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

กองวัณโรค เลขที่ 116 ถนนสุดประเสริฐ (ฝั่งขวา) แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กทม. 10120

โทรศัพท์ : 02-212-2279 แฟกซ์ : 02-212-1408